• eTwinnng projekty

     • eTwinnigové projekty sa nachádzajú v poslednej fáze. Táto fáza sa nazýva diseminácia t.j. šírenie a oboznámenie verejnosti, čo sme uskutočnili prostredníctvom našej lokálnej televízie TV DK.

     • Život je stretnutie

     • Život je stretnutie. Stretnutie s príležitosťami, radosťami, prekážkami, ale predovšetkým s ľuďmi. Všetky tieto stretnutia robia náš život pestrým, bohatším a zmysluplným.

      A práve v tomto duchu sprostredkovala organizácia Mladiinfo Dolný Kubín nášmu gymnáziu stretnutie s Tamari a Tatiou, dobrovoľníčkami z Gruzínska. Dievčatá sa stretli s našimi študentmi  na hodinách anglického jazyka,  geografie a ďalších predmetoch.

      Ich zásluhou bolo vyučovanie obohatené novými poznatkami o tak pre nás mnohých neznámej krajine, akou je Gruzínsko. Taktiež nám priblížili význam, možnosti a výhody, ktoré dobrovoľníctvo mladým ľuďom prináša.

      Naši študenti ukázali, že komunikácia v anglickom jazyku nie je pre nich prekážka, ale zručnosť, ktorú dokážu uplatniť v reálnom živote. Hoci sme rôzni, znalosť rovnakého jazyka nás spája, otvára nám svety a dáva nám slobodu.

      Preto to robíme, preto Vás učíme.

      Vaši učitelia cudzích jazykov a geografie

     • Víťazstvo v celoštátnom kole Pytagoriády

     • Dňa 3.6.2021 sa uskutočnilo online celoštátne kolo v matematickej Pytagoriáde, kde si mohli zmerať svoje vedomosti tí najlepšími z celého Slovenska. . Vynikajúce výsledky dosiahol Niko Staš zo sekundy, ktorý vyhral svoju kategóriu P7 a vo vyššej kategórii P8 dosiahol 4. miesto. 

      Nikovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku

     • 7.- 8.6. 2021 výborne reprezentoval našu školu na celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku Lukáš Šuda z Tercie, ktorý sa stal jej úspešným riešitelom.

      Hodnotné ceny mu prišla odovzdať osobne predsedkyňa olympiády i Slovenskej asociácie učiteľov francúzskeho jazyka doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., ktorá zároveň venovala našej škoke francúzske knihy a vecné ceny za účasť v jubilejnom 30. ročníku olympiády. Lukášovi gratulujeme a prajeme podobné úspechy aj v budúcnosti.

     • 2. kolo prijímacieho konania na štúdium na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

     • Riaditeľ Gymnázia P.O.Hviezdoslava podľa § 66 odst.7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tieto kritériá pre žiakov deviateho ročníka ZŠ na prijímacie skúšky do štvorročného gymnázia.

      Škola pozve na prijímacie skúšky všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí si podali prihlášku na štúdium na strednej škole v termíne do 11. júna 2021.

       

      Forma podania prihlášky je možná:

      • elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo
      • listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR s podpisom zákonného zástupcu.

       

      Prijímacia skúška sa bude konať 22. júna 2021. Začiatok prijímacieho konanie je o 10.00 hod. v budove gymnázia. Riaditeľ školy najneskôr 14. júna 2021 zašle žiakom pozvánky na prijímacie skúšky.

       

       

      • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí pošle stredná škola prostredníctvom správy v informačnom systéme EduPage alebo e-mailom na emailovú adresu zákonného zástupcu uchádzača najneskôr do 23. júna 2021.
      • Uchádzač obdrží v správe/emaile odkaz na webstránku strednej školy, kde nájde rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
      • Po kliknutí na odkaz v správe sa uchádzačovi zobrazia podané prihlášky a výsledky prijímacích skúšok, rozhodnutie o prijatí/neprijatí a link na záväzné potvrdenie, že žiak nastúpi na strednú školu,

       

      Bližšie informácie na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

      V sekcii Prijímacie konanie sú zverejnené Kritériá prijímacieho konania

      Gymnázium P.O. Hviezdoslava poskytuje kvalitné vzdelávanie už viac ako 100 rokov a za ten čas prešli jej bránami tisícky úspešných absolventov. Pridajte sa k nim!

      Žiaci prvého ročníka bilingválneho gymnázia pripravili v rámci svojho štúdia a projektovej práce video pre záujemcov o štúdium na našom bilingválnom gymnáziu, v ktorom lákajú svojich mladších kamarátov na skvelé vzťahy medzi spolužiakmi a s učiteľmi, rozmanitosť aktivít a najmä na kvalitnú výučbu anglického jazyka, ktorá im pomôže otvoriť dvere do sveta. Necháte sa zlákať aj vy?

       

       

      Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

     • eTwinning projekt v 2C

     • Tento kalendárny rok sa komunita eTwinningu prioritne zamerala na novú tému a tou je Mediálna gramotnosť a dezinformácie.  Táto téma je aj reflexiou na pandémiu Covid-19, ktorá vyvolala hromadný prechod z offline na online profesionálne i osobné vzťahy.  

      S partnermi projektu „Surprising Customs and Tradition From Around the World“ sme vytvorili edukatívne video na túto tému. Je to roleplay, kde sa o tejto téme rozprávajú animované postavy. Hlas každej z nich je nahovorený žiakom z partnerskej školy. Spoznáte medzi nimi hlas Natálie Manťovej z 2C?

      https://www.youtube.com/watch?v=IMn_S3ACfY4 

      https://twinspace.etwinning.net/121433/pages/page/1112363 

     • eTwinning Day

     • Ak ste nevedeli, tak 9. máj je aj dňom projektov eTwinning. Celá  Európska komunita škôl oslavuje eTwinning Day

      S partnermi projektu "Surprising Customs and Traditions From Around the World" sme sa  rozhodli tiež osláviť tento deň kolaboratívnou aktivitou. Každý partner si vybral jedno písmeno zo slovného spojenia "HAPPY ETWINNING DAY". Za úlohu bolo napísať jedno slovo začínajúce na zvolené písmeno, ktorým by sa charakterizoval náš projekt. Naša žiačka, Martina Pukáčová (2C), si vybrala písmeno "i". Pozrite si aké zaujímavé slovo napísala.

     • Upratovanie na židovskom cintoríne

     • V sobotu 8. mája 2021 sa niektorí naši žiaci zúčastnili brigády na Židovskom cintoríne v Dolnom Kubíne. Prijali sme pozvanie od neziskovej organizácie Aktív Relax. Po výrube stromov bolo potrebné odpratať nadpadné konáre a pohrabať suché lístie.

      Toto pozvanie sme radosťou privítali, pretože KVARTA  na hodinách ANJ realizujE eTwinningový projekt "The Guardians of the Local Heritage". Na začiatku projektu si žiaci vybrali židovský cintorín ako lokálnu pamiatku, ktorú by sme chceli zachovať pre budúce generácie. Jednou z úloh projektu je aj snaha starať sa o zvolený historický objekt. 

      V marci jednou z úloh bolo vymyslieť legendu. Evka Sopúchová zistila zaujímavú informáciu, ktorá sa stala základom nášho príbehu "Jewish cemetery in danger". Hlavnou postavou je dievča Lilliana Hollander. Jej hrob sa nachádza v rohu cintorína, čo naznačuje, že zomrela vlastnou rukou. Hrob sme našli zanedbaný. Očistili sme ho od machu a rozhodli sme sa oň pravidelne starať. 

      Ak máte záujem, prečítajte si našu legendu. Ilustračné obrázky vytvorila Alexandra Fajčáková a Kristína Dubovcová.

      https://www.storyjumper.com/book/read/93146746/olgadudasova79#page/9  

      Chceme poďakovať aj ostatným žiakom, ktorí sa k nám pridali. Sú to žiaci z rôznych tried, ktorí majú radi hodiny dejepisu a zaujímajú sa o tematiku spojenú s 2. svetovou vojnou a holokaustom. 

      PRI: Marek Šimek

      TER: Lucia Kupčuláková, Bibiana Snováková, Šarlota Štriflerová, Dorota Večereková, Klaudia Štrbáková

      KVA: Oliver Dorušiak, Kristína Dubovcová, Michaela Hofericová, Oliver Krška, Kamil Kvasňovský, Sofia Sekerášová, Eva Sopúchová

      KVI: Katarína Ďaďová, Klára Dulíková

      SEP: Lenka Močáryová, Ema Saganová

      2.B: Gabriel Svitek  

      p. Milanová a Dudášová

     • Stretnutie s eTwinning partnermi on-line

     • 27.4. 2021 sa študenti 2C stretli s partnermi e Twinningového projektu "Surprising customs and traditions from around the world".  Na začiatku stretnutia sa niektorí odvážni študenti predstavili, a tak si mali možnosť precvičiť rozprávanie v anglickom jazyku. V druhej časti stretnutia sme si mohli overiť naše vedomosti v dvoch kvízoch pomocou on-line nástroja "nearpod". Prvý kvíz bol zameraný na známe športové osobnosti. Tu sa naši žiaci nedali zahanbiť a obsadili  2. a 3. miesto. Druhý kvíz preveril i naše geografické vedomosti. Úlohou bolo priradiť k štátu jeho hlavné mesto. Dozvedeli sme, že 9. mája budeme oslavovať "eTwinnig day". Boli sme oboznámení aj so zaujímavým projektom, ktorý prebieha v Turecku. Jeho témou je enviromentálna problematika "Breath for the future". Tešíme sa na ďalšie on-line stretnutie v máji.

     • Jazykový kvet 2021 - KRAJSKÉ FINÁLE

     • Aj toto kolo jazykovo-umeleckej súťaže "Jazykový kvet" prebehlo on-line formou. Odborné poroty vyhodnotili výkony zúčastnených a výsledok sme sa dozvedeli 2. 5. 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 

      1. miesto: Marek Samuel Šimek - PRIMA (AJ - prevzatá tvorba) 

      1. miesto: Michal Kováčik - KVARTA (RJ - prevzatá tvorba)

      3. miesto: Lucia Ľubeková - PRIMA (AJ - prevzatá tvorba)

      3. miesto: Samuel Poláček - 3.B (AJ - vlastná tvorba)

      Víťazi umiestnení na 1. mieste postupujú na slovenské FINÁLE.

      Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Úspechy v matematických súťažiach

     •  

      Žiaci Gymnázia P.O.Hviezdoslava dosiahli vynikajúce výsledky v matematických súťažiach.

      V pytagoriáde v okresnom kole v kategórii P7 a P8 získal prvé miesto Niko Staš zo sekundy a v kategórii P8 Lukáš Šuda z tercie druhé miesto. 

      V matematickej olympiáde v okresnom kole:

        - v kategórii Z6 získala prvé miesto Nina Černáková z primy a druhé miesto Lea Koloušková z primy

        - v kategórii Z7 získal prvé miesto Niko Staš zo sekundy

        - v kategórii Z8 získali prvé miesto Lukáš Šuda a Júlia Kakačková z tercie 

       

      V matematickej olympiáde v krajskom kole

      - v stredoškolských kategóriách postúpili do krajského kola študenti: Marián Kurčina, Andrea Horská, Sabína Matejčíková  a Jakub Žúbor

      V silnej konkurencii žiakov stredných škôl celého kraja sa Mariánovi Kurčinovi z II.C podarilo získať výborné 4. miesto a Andrea Horská z kvinty, obsadila pekné  7 miesto.

       

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

       

       

     • Európska noc výskumníkov

     • Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže s témou DNA, ktorú počas Noci výskumníkov pripravil Ústav Molekulárnej Biomedicíny.

      Víťazkou sa nakoniec stala žiačka kvarty osemročného gymnázia Sofia Sekerášová. Gymnázium P O Hviezdoslava, Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 18 s obrázkom, ktorý  je v prilohe.

      Žiacke v mene školy aj Ústavu Molekulárnej Biomedicíny srdečne blahoželáme!!!

     • 3rd High School of Ioannina - cooperation

     • 15.4.2021 sa študenti 3.A a 4.A po prvý krát spojili online so žiakmi z našej gréckej partnerskej školy, ktorí si pripravili krátku prezentáciu o vyhlásení gréckej nezávislosti, ktorej dvesté výročie nedávno oslávili.

      Zároveň nám sprístupnili video o Ioannine, aby sme mali lepšiu predstavu o mieste, kde sa naša partnerská škola nachádza. Dúfame, že sa spolupráca bude i naďalej rozvíjať, aby mohli naši žiaci raz aj skutočne navštíviť svojich gréckych rovesníkov a obdivovať na vlastné oči toto zaujímavé miesto.

      Zároveň si študenti 2.A pripravili prezentáciu o našich zvykoch počas Veľkej noci.

      Pre záujemcov je k dispozícii na odkaze: Our Easter Traditions

     • eTwinning: Student online meeting

     • Žiaci KVARTY sa počas hodiny ANJ 13. 4. 2021 zúčastnili online stretnutia s ich partnermi eTwinningového projektu "The Guardians of the Local Heritage". Na hodine boli prítomní žiaci i vyučujúci zo 6 krajín. Okrem nás tam boli partneri z Ukrajiny, Poľska, Česka, Španielska a Srbska. Vzácnym hosťom a prednášajúcim bol dobrovoľník Hubert, pôvodom z Francúzska, ktorý v súčasnosti žije a pracuje v Bruseli. Žiaci mali možnosť spoznávať "francúzsku kuchyňu". Získali zaujímavé vedomosti o ich špeciálnych predjedlách, hlavných chodoch či dezertoch. V závere stretnutia bol vytvorený priestor pre zvedavé otázky žiakov.

     • Hodiny s eTwinningom v 2C

     • Projekt "Surprising Customs and Traditions from Around the World" sa v marci venoval téme "tradičné jedlo" a "jarné tradície". Výsledkom spracovania prvej témy je zaujímavý časopis "Traditional Food", ktorý je plný tradičných jedál z rôznych kútov Európy. Dokonca sa niektorí podelili aj o ich rodinné recepty, ktoré sú súčasťou tejto "publikácie". Pre výrobu časopisu sme použili  "flipsnack.com".  

      https://www.flipsnack.com/olinkaD/traditional-food.html

      Ďalšou témou boli jarné tradície. Z mnohých jarných tradícií, ktoré boli prezentované partnermi, si žiaci zvolili za najzaujímavejšiu tureckú tradíciu  "Hidirellez", ktorá sa slávi každoročne 5. mája. Tento sviatok prináša "šťastie". Ak chcete osláviť túto tradíciu, tak si v daný deň na kúsok papiera nakreslite svoj sen a zaveste ho von na krík ruže. Nechajte otvorenú svoju peňaženku počas tejto noci, aby ste mali veľa peňazí. Jedzte čerstvé potraviny, aby ste boli zdraví. A večer, preskakujúc vatru, vyslovte svoje priania.

      https://twinspace.etwinning.net/121433/pages/page/1048021 

     • Veľkonočná hodina s eTwinningom v 1B a 1C

     • Aj žiaci 1B a 1C na hodinách anglického jazyka pracujú eTwinningom. Ich projektom je "Postcard exchange - hoping for a good school year". Pôvodným zámerom tohto projektu bolo napísať 4 pohľadnice počas školského roka, ktoré by boli odoslané tradičným spôsobom - poštou. To sa nám podarilo iba s prvou pohľadnicou, ktorú sme napísali pri príležitosti "Dňa jazykov" ešte v septembri. V škole na žiakov stále čakajú ich prvé pohľadnice od ich poľských partnerov. Vianočnú pohľadnicu žiaci už ale vytvorili pomocou online nástroja "Canva". Počas veľkonočných sviatkov takto vytvorili tretiu pohľadnicu. Pomocou tohto "online" nástroja a im podarilo vytvoriť profesionálne dizajny. Výsledkom sú veľkonočné pohľadnice pre našich poľských partnerov, ktorí sú žiakmi športovej školy v Bytom. 

      https://twinspace.etwinning.net/123267/pages/page/1520520 

     • Hodiny ANJ s projektami eTwinning

     • Na hodinách ANJ sa pracuje aj na projektoch eTwinning. Tieto projekty poskytujú žiakom spoznávanie ich rovesníkov z rôznych častí sveta.

      Žiaci KVARTY sa zapojili do eTwinnigového projektu  "The Guardians of the Local Heritage"

      Žiaci 2C sa taktiež zapojili do eTwinningového projektu "Surprising Customs and Traditions From Around the World". Každý mesiac sa venujú rôznym kolaboratívnym aktivitám. 

      V mesiaci marec žiaci KVARTY prezentovali náš najznámejší folklórny kroj z Detvy. Výsledným produktom bolo vytvorenie časopisu.

      https://www.flipsnack.com/guardiansofheritage/the-guardians.html  

      Žiaci 2C v zadaní "tradičná hudba" prezentovali našu regionálnu pieseň "Na Orave dobre". Výsledným produktom všetkých partnerov bolo vytvorenie televíznej stanice.

      https://view.genial.ly/601d4b5511728e0d1927f97a/presentation-etwinning-tv-com

    • Jazykový kvet 2021 - krajské semifinále
     • Jazykový kvet 2021 - krajské semifinále

     • Nelepšiaca sa epidemiologická situácia ovplyvnila aj priebeh jazykovo-umelecej súťaže Jazykový kvet 2021. Krajské semifinále sa konalo prostredníctvom video nahrávok účastníkov. V tomto školskom roku našu školu reprezentovali 4 žiaci.  V prednese v anglickom jazyku to boli 3 žiaci. Lucia Ľubeková (PRIMA) a Marek Samuel Šimek (PRIMA) prednášali prevzatú prózu . Samuel Poláček (3B) prednášal vlastnú tvorbu. V  ruskom jazyku nás už po tretíkrát repezentoval prednesom prózy Michal Kováčik (KVARTA).

      V priebehu mesiaca marec 2021 zasadli odborné komisie a hodnotili vystúpenia účastníkov. Všetci naši žiaci postúpili do krajského finále, ktoré sa uskutoční taktiež prostredníctvom zaslania videonhrávok. Veľká vďaka patrí aj ich vyučujúcim - Mgr. Ľubici Koumbovej, Mgr. Janke Frankovej a Mrg. Oľge Šimekovej, ktoré ich na súťaž pripravujú. 

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje