Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 1. 8. 2017

  Každoročne spoločnosť Honeywell organizuje týždenný zážitkovo-vzdelávací pobyt pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. Tento rok sa do projektu Educators at Space Academy zapojilo aj gymnázium P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zastúpení RNDr. Petrom Strežom. Medzinárodný tréningový program pre pedagógov sa konal vo vesmírnej akadémii, vo vzdelávacom strediska NASA v Huntsville, Alabama USA. Viac ako dvesto učiteľov z celého sveta sa zúčastnilo aktivít, seminárov a experimentov. Mohli si vyskúšať simuláciu misie na Mars, chôdzu na mesiaci a tréning, ktorým prechádzajú kozmonauti. Cieľom akadémie bolo inšpirovať učiteľov k ďalšej práci s mládežou v oblasti technológii, vedy a výskumu. Nemenej dôležitým prvkom bola aj výmena skúseností, nápadov a praktických pokusov. Rozhovor TVDK

  Do galérie Honeywell boli pridané fotografie.

 • V dňoch 19.-23.6. 2017 prebiehal na našej škole Týždeň chutí, ktorý pripravili francúzštinári zo Septimy (N. Jaššová, N. Kováčiková, M. Karasová, A. Nemček,
  N. Vicáňová a V. Žofaj). Počas celého týždňa cez veľkú prestávku na školskom dvore odprezentovali postupne rôzne chute – sladkú, slanú, kyslú, horkú a ostrú – prostredníctvom malej ochutnávky zdravých i menej zdravých jedál...

 • 27. 6. 2017

  POZOR! NOVINKA!

  MV SR otvára v šk.r. 2017/2018 dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore bezpečnostná služba - základná policajná príprava v Pezinku a v Košiciach. Termín podania prihlášok je do 31.7.2017. Viac info na https://www.minv.sk/

 • Chcete byť takí dobrí ako my? Aké tipy majú pre vás žiaci zo Sexty? Kliknite a zistite viac! 

 • Ako sme sa písaním dostali až do Berlína ...

 • 5. 6. 2017

  Na stránku predmetovej komisie Fyzika sme pridali zaujímavý článok, názor  bývalého učiteľa fyziky a chémie na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mgr. Petra Kozáčika na vznik a vývoj vesmíru:

  Opis dynamiky pohybu satelitov okolo centrálneho a rotujúceho telesa cez druhú vetu impulzovú a 1. Keplerov zákon

 • V nadväznosti na učebnicový text o švajčiarskej čokoláde sme sa na hodine francúzskeho jazyka rozhodli vyskúšať na vlastnej koži remeslo švajčiarskych výrobcov čokolád a pokúsili sme sa vyrobiť vlastné pralinky z mliečnej čokolády s nugátovou plnkou a praženým lieskovým orieškom vo vnútri.
  Ako dokazujú fotky – podarilo sa a my sme zistli, že učenie sa francúzštiny môže byť nielen užitočné ale najmä, že môže mať aj sladkú príchuť.

 • Pozvánka do divadla

 • V dňoch od 2. do 7. mája 2017 študenti nášho gymnázia absolvovali ďalekú cestu na Britské ostrovy. Navštívili hlavné mesto Veľkej Británie – Londýn, a tiež Windsor, víkendové sídlo kráľovskej rodiny a Brighton, mesto umelcov. Pokochali sa pohľadom na významné monumenty ako Big Ben, Tower Bridge alebo St. Paul´s Cathedral, vychutnali si krásny výhľad na Londýn z London Eye, plavili sa loďou po Temži, navštívili niekoľko múzeí, prešli sa Hyde parkom, dali selfie na Trafalgar Square a futbaloví nadšenci si zakričali „Boys in blue, we love you“ na štadióne FC Chelsea.

 • 7. školský ples

 • 19. 5. 2017

  Vraví sa, že dobré tradície treba zachovávať, a preto sme sa rozhodli, tak ako minulý rok, že aj tento rok zorganizujeme športový deň. Centrom diania bola streda 10. mája 2017.

  Súťažilo sa vo futbale a vo florbale. Svoje sily si zmerali viaceré tímy, ktoré postúpili do bojov o popredné umiestnenia. Vo futbale si vybojovali prvenstvo študenti triedy 2.A a zaslúžene sa tešili z trofeje. Vo florbale sa stretli 4 najlepšie tímy, ktoré hrali o 3. miesto a o majstra školy. O 3. miesto bojovali „nováčikovia“ z Prvej Á so skúsenejšou Osteoporózou, avšak, výsledok 3 : 1 hovoril v prospech Prvej Á. V zápase o majstra školy sa stretli 2 najlepšie tímy základnej časti, a to Kamaráti a Dano a Eľetrikári. Zo začiatku bol zápas naklonený na stranu tímu Kamaráti a Dano, ktorí viedli už 3:0, ale prišla studená sprcha v podobe vyrovnania a začínalo sa odznova. Pevnejšie nervy mali v závere hráči tímu Kamaráti a Dano a oprávnene sa tešili z titulu majstra školy.

  Kto mal chuť hodiť si plnou loptou, mohol, a najlepších sme odmenili sladkým prekvapením.  Pred florbalovým finále sa žrebovala tombola o hlavné ceny, ktoré nám poskytli viacerí sponzori, ako GIGABIT, BMCOMP a PISO SPORT, ktorý nám daroval horský bicykel. Šťastnou výherkyňou hlavnej ceny sa stala študentka Séptimy - Nina Jaššová, ktorá úspešne zvládla hod basketbalovou loptou na kôš. Touto cestou jej želáme veľa šťastných kilometrov a sponzorom ďakujeme sa hodnotné ceny.

  Čerešničkou na torte bol zápas výberu študentov 4. ročníkov proti výberu učiteľom, ktorí si zmerali svoje sily vo volejbalovom stretnutí. Aspoň takouto cestou sa môžeme študentom priblížiť a symbolicky sa s nimi rozlúčiť. Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník športového dňa.

 • V dňoch 1.5. - 6.5. 2017 sa naši žiaci zúčastnili divadelného festivalu v nemeckom jazyku. V rámci projektu PASCH úspešne uviedli na javisku divadla "Kunstdruckerei" vo Vilniuse (Litva) svoju hru s názvom "Anna begegnet sich".

 • 11. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Štúdium

 • Oznámenie o vyhlásení výberového konania

  Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

  výberové konanie

  na obsadenie pracovného miesta:    

       riaditeľ Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám č. 18, 026 01, Dolný Kubín

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
   pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

   

  Osobitné kvalifikačné predpoklady:

  • absolvovanie prvej atestácie,
  • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

   

  Ďalšie požiadavky:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
  • znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
  • riadiace schopnosti a skúsenosti,
  • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť.

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
  • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
  • návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5, veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

   

  Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

  • zameranie koncepcie rozvoja školy,
  • analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
  • východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
  • ciele koncepcie rozvoja školy,
  • akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
  • spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
  • očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy.

   

  Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

  Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  -  RIADITEĽ – uveďte názov školy najneskôr do 05. 05. 2017 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor organizačný, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

              Kontaktný telefón: 041/5032209, 041/5032251, 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 • V stredu 12. apríla sa žiaci triedy septima v rámci konverzácií v anglickom jazyku zúčastnili krátkeho koncertu v Kostole povýšenia sv. Kríža na Brezovci, ktorého súčasťou bola prezentácia a predstavenie hudobných nástrojov - v angličtine.

 • 27. 3. 2017

  Opäť úspešní!

  I tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Zlatá klapka v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba detí a mládeže a opäť sa našim žiakom podarilo dostať medzi tých najlepších. Štyri súťažné príspevky získali nomináciu v piatich súťažných kategóriách  a podarilo sa nám získať 2. a 3. miesto v kategórii Hudobný videoklip 10 – 14 rokov, Réžia, Námet a scenár, Dievčenský herecký výkon a prvenstvo si odniesli  žiačky Kvarty Rebecca Durdiaková a Laura Kubeková v kategórii Krátky hraný film 10 – 14 rokov s videom „Voda“. Úprimne blahoželáme! 

  Aktualizovali sme modul Výchovy

Fotogaléria

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 • 043/5864785

Mapa