•  

   ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

   č. 01/2014/GymDK

   Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín  (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

   Predmetom priameho nájmu je:

   Stena budovy (umiestnenie billboardu) - o výmere 50 m2, nachádzajúci sa v priestoroch Gymnázia P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín, súpisné číslo 18, postaveného na pozemku parcela č.231/2, v katastrálnom území Dolný Kubín, zapísaný na LV č. 4424 pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Gymnázia P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín.

   Podmienky nájmu:

   1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 24,00 €/m2/rok.
   2. Doba nájmu: určitá, najviac na dobu 1 roka
   3. Účel nájmu: umiestnenie reklamných billboardov
   4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 29.12.2014 do 10.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť v podateľni  alebo poštou na adresu: Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Gymnázia P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18,    026 24 Dolný Kubín do 29.12.2014 do 10.00 hod.
   5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch vykonávať.
   6. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 01/2014/GymDK, NEOTVÁRAŤ“.
   7. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 19.12.2014 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. číslach: 043/5864785, mobilné číslo 0907888932 riaditeľovi školy Mgr. Petrovi Hacajovi.
   8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
   9. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo u kontaktnej osoby: Mgr. Peter Hacaj, riaditeľ školy  tel.: 043/5864785, mobilné číslo 0907888932. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom nájmu.
   10. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná na škole komisionálne (najmenej traja členovia). S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu až po udelení súhlasu predsedu Žilinského samosprávneho kraja s dohodnutými (navrhnutými) podmienkami v zmluve.

    

    

   Za vyhlasovateľa:                                                             

                                           RNDr. Peter Strežo 

                                          riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie