• Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa nachádza v starej historickej budove postavenej v roku 1894 v centrálnej mestskej zóne. Významnou udalosťou pri slávnostnom otvorení školy dňa 21. septembra 1919 bola prítomnosť samotného básnika a spisovateľa P. O. Hviezdoslava, ktorého meno máme v názve nášho gymnázia. Prví abiturienti  reálneho gymnázia maturovali v školskom roku 1922/ 1923. V roku 2019 oslavuje naše gymnázium významné jubileum - 100rokov existencie.
    

   Gymnázium je dnes samostatný právny subjekt zriadený Žilinským samosprávnym krajom s kapacitou 20–tich tried s 469 žiakmi. Z toho je 9 tried štvorročného štúdia, 3 triedy bilingválneho štúdia a 8 tried osemročného štúdia.
   Veľmi dobrá spolupráca je so ZŠ v meste ako aj v okolitých obciach. Záujem o štúdium na našom gymnáziu je veľký, nielen z regiónu Oravy, ale aj z iných  regiónov Slovenska. 

   V súčasnom období sa podarilo v spolupráci so zriaďovateľom zrealizovať prístavbu školy, v ktorej sa nachádza športová hala a už aj nové dokončené učebne cudzích jazykov (Aj, Nj, Frj, Rj). S prístavbou sa vytvorila v areáli školy aj oddychová zóna pre študentov a učiteľov.
    

   Z tejto školy vyšlo a možno ešte aj vyjde množstvo úspešných a dobrých ľudí, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za to, akí sú. Naším primárnym cieľom je komplexnosť a tvorivosť vo vyučovacom procese, aby študent komplexne a tvorivo získaval poznatky z vecí okolo seba, pre seba a bol flexibilný v každej situácií. Chceme, aby cesta k úspechu našich absolventov bola radostná, tvorivá, slobodná a zodpovedná.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje