• Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2022/2023

    • Bilingválne  5 ročné štúdium - pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl - 1 triedu s druhým vyučovacím jazykom anglickým  s počtom 26 žiakov.  
    • 4 ročné denné štúdium - pre žiakov deviateho ročníka základných škôl - 2 triedy štvorročného gymnázia s celkovým počtom 52 žiakov. 
    • 8 ročné denné štúdium - pre žiakov piateho ročníka základných škôl - 1 triedu osemročného gymnázia s počtom 20 žiakov.

    Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

     Bližšie informácie na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     

    Prijímacie konanie do prvého ročníka 5 ročného bilingválneho vzdelávacieho programu sa koná 

    • 1. termín:  4. 5. 2022
    • 2. termín: 11. 5. 2022

    Kritériá schválené pedagogickou radou o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku 2022/2023 sú zverejnené v záložke Kritériá.

     

    Prijímacie konanie do prvého ročníka 4 ročného a 8 ročného vzdelávacieho programu sa koná 

    • 1. termín:  2. 5. 2022
    • 2. termín: 9. 5. 2022

    Kritériá schválené pedagogickou radou o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku 2022/2023 sú zverejnené v záložke Kritériá.

    Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
     
    Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka
     
    Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
     
     
     
     
    Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

     

    Prečo študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava?

    Na našej škole získate kvalitné vzdelanie potrebné pre štúdium na vysokej škole, o čom svedčí úspešnosť našich študentov na prijímacom konaní na univezity na Slovensku, Českej republike, Veľkej Británii, Dánsku atď.

    Učebné plány osemročného a štvorročného štúdia umožňujú našim žiakom vybrať si v posledných dvoch ročníkoch z voliteľných predmetov tie, ktorým sa chcú venovať počas štúdia na vysokej škole.

    Počas celého štúdia sa intenzívne vyučuje prvý cudzí jazyk - anglický alebo nemecký, okrem toho majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký, ruský alebo francúzsky.

    Kvalitná príprava v matematike a prírodných vedách bola už niekoľko krát ocenená viacerými univerzitami a naši študenti boli po štúdiu na vysokej škole ocenení cenami dekana. 

    Škola podporuje mnohé projekty na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Študenti sa pravidelne zajájajú do E-twinningu so školami po celom svete, majú možnosť pobytov v rámci projektov ERASMUS+, rozvíjajú svoju osobnosť v programe DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu), sme zapojení do vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti so zameraním na informatiku a prírodovedné predmety v projekte IT Akadémia.

    Každoročne sa naši študenti umiestńujú na popredných miestach v predmetových a športových olympiádach na krajskej aj celoslovenskej úrovni. Výrazným úspechom je opakovaná účasť na Olympiáde mladých vedcov v Iráne, Azerbajdžane, Argentíne a JAR.

    V päťročnom bilingválnom štúdiu sa v prvom ročníku kladie dôraz na intenzívnu výučbu anglického jazyka (16 hodín týždenne). Od druhého ročníka budú v anglickom jazyku vyučované odborné predmety matematika, informatika, občianska náuka a geografia. V posledných dvoch ročníkoch majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety.

    Naša škola je zapojená do projektu PASCH, v rámci ktorého na škole pôsobí nemecký lektor, žiaci sa môžu stať členmi divadelného krúžku a zúčastniť sa zahraničných divadelných festivalov, stať sa redaktormi internetového časopisu KLICK, zložiť jazykovú skúšku Zertifikat Deutsch alebo sa uchádzať o trojtýždňový letný jazykový kurz v Nemecku.

    Každý rok pre žiakov našej školy organizujeme exkurzie do zahraničia. Exkurzie môžu žiaci absolvovať aj v rámci jednotlivých predmetov.

    Každoročne organizujeme športové turnaje, Deň jazykov, žiaci pripravujú bažantský a vianočný večierok a školský ples.

    Gymnázium P. O. Hviezdoslava ponúka široký výber krúžkov a mimoškolských aktivít, žiaci vydávajú vlastný študentský časopis a majú možnosť pracovať v školskej rade.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje