• Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2020/2021

    • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania.
    • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného a päťročného vzdelávacieho programu sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
    • Kritériá schválené pedagogickou radou v súlade s rozhodnutím ministra školstva zo dňa 29.4.2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 sú v záložke Kritériá.
     
    Postup prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021
    • Zákonný zástupca žiaka  podá prihlášku na štúdium na stredných školách  riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020.  Formulár prihlášky, po konzultácii so zákonným zástupcom, vypracuje výchovný poradca  školy. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu.
    • Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu.
    • Do 29. mája 2020 riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a dverách školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
    • Do 4. júna 2020 zákonný zástupca oznámi svoj záujem/nezáujem o štúdium. (viď Priloha_1.docx)
    • Do 5. júna 2020 riaditeľ školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
    • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, a to podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
    • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy a po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
    • Do 19. júna 2020 môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
    • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie (viď Priloha_1.docx).

     

    Bilingválne štúdium

    Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje žiakom a rodičom žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, že v školskom roku 2020/2021 otvára jednu triedu  päťročného bilingválneho štúdia s druhým vyučovacím jazykom anglickým s počtom 24 žiakov.            

     


    4-ročné a 8-ročné štúdium

    Žiakom a rodičom žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl oznamujeme, že v školskom roku 2020/2021 otvárame 2 triedy štvorročného gymnázia s celkovým počtom 48 žiakov a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom 17 žiakov.

     

    Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

     

     Prečo študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava?

    Na našej škole získate kvalitné vzdelanie potrebné pre štúdium na vysokej škole, o čom svedčí úspešnosť našich študentov na prijímacom konaní na univezity na Slovensku, Českej republike, Veľkej Británii, Dánsku...

    Učebné plány osemročného a štvorročného štúdia umožňujú našim žiakom vybrať si v posledných dvoch ročníkoch z voliteľných predmetov tie, ktorým sa chcú venovať počas štúdia na vysokej škole.

    Počas celého štúdia sa intenzívne vyučuje prvý cudzí jazyk - anglický alebo nemecký, okrem toho majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký, ruský alebo francúzsky.

    Kvalitná príprava v matematike a prírodných vedách bola už niekoľko krát ocenená viacerými univerzitami a naši študenti boli po štúdiu na vysokej škole ocenení cenami dekana. 

    Škola podporuje mnohé projekty na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Študenti sa pravidelne zajájajú do E-twinningu so školami po celom svete, majú možnosť pobytov v rámci projektov ERASMUS+, rozvíjajú svoju osobnosť v programe DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu), sme zapojení do vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti so zameraním na informatiku a prírodovedné predmety v projekte IT Akadémia.

    Každoročne sa naši študenti umiestńujú na popredných miestach v predmetových a športových olympiádach na krajskej aj celoslovenskej úrovni. Výrazným úspechom je opakovaná účasť na Olympiáde mladých vedcov v Iráne, Azerbajdžane, Argentíne a JAR.

    V päťročnom bilingválnom štúdiu sa v prvom ročníku kladie dôraz na intenzívnu výučbu anglického jazyka (16 hodín týždenne). Od druhého ročníka budú v anglickom jazyku vyučované odborné predmety matematika, informatika, dejepis, občianska náuka a geografia. V posledných dvoch ročníkoch majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety.

    Naša škola je zapojená do projektu PASCH, v rámci ktorého na škole pôsobí nemecký lektor, žiaci sa môžu stať členmi divadelného krúžku a zúčastniť sa zahraničných divadelných festivalov, stať sa redaktormi internetového časopisu KLICK, zložiť jazykovú skúšku Zertifikat Deutsch alebo sa uchádzať o trojtýždňový letný jazykový kurz v Nemecku.

    Každý rok pre žiakov našej školy organizujeme exkurzie do zahraničia. Exkurzie môžu žiaci absolvovať aj v rámci jednotlivých predmetov.

    Každoročne organizujeme športové turnaje, Deň jazykov, žiaci pripravujú bažantský a vianočný večierok a školský ples.

    Gymnázium P. O. Hviezdoslava ponúka široký výber krúžkov a mimoškolských aktivít, žiaci vydávajú vlastný študentský časopis a majú možnosť pracovať v školskej rade.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)