•  Riaditeľ školy v zmysle § 153 Zákona č. 245/2008 Z. z. „Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade vydáva:

     Školský poriadok

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje