•  

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

   V tomto školskom roku neorganizujeme deň otvorených dverí. Ak máte záujem informovať sa o štúdiu na našej škole, prezrieť si učebne a pod., môžete sa dohodnúť s výchovnou poradkyňou na nižšie uvedenom e-maile.

   Výchovná poradkyňa  Mgr.Ľubica Koumbová , e-mail: koumbova@gmail.com

   Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy , vzdelávania , osobnostného a profesijného vývinu žiakov. Venuje pozornosť aj integrovaným žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami. Pracuje podľa plánu práce, v ktorom sú stále úlohy v súlade s POP na školský rok a termínované úlohy na každý mesiac.

   Spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi, CPPPaP v Dolnom Kubíne, Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí, Mestskou políciou , základnými školami, vysokými školami.

   Organizuje besedy so zástupcami VŠ, koordinuje testovanie profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPa P ako aj adaptačné aktivity pre žiakov 1. ročníka a prímy.

    

   Konzultácie v školskom roku  2020/2021 :  piatok

   Iné dni po dohode so žiakom, rodičom s VP smiley

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje