•  

   Výchovná poradkyňa  Mgr.Ľubica Koumbová , e-mail: koumbova@gmail.com

   Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy , vzdelávania , osobnostného a profesijného vývinu žiakov. Venuje pozornosť aj integrovaným žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami. Pracuje podľa plánu práce, v ktorom sú stále úlohy v súlade s POP na školský rok a termínované úlohy na každý mesiac.

   Spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi, CPPPaP v Dolnom Kubíne, Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí, Mestskou políciou , základnými školami, vysokými školami.

   Organizuje besedy so zástupcami VŠ, koordinuje testovanie profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPa P ako aj adaptačné aktivity pre žiakov 1. ročníka a prímy.

    

   Konzultácie v školskom roku  2019/2020 :  štvrtok

   Iné dni po dohode so žiakom, rodičom s VP smiley

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík