• Opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     •  

      Vážení rodičia,


      z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov v dnešnom termíne (20.10.2020) sa opakované voľby 3 členov zástupcov rodičov do Rady školy uskutočnia zajtra 21.10.2021 (štvrtok) od 6.00 do 18.00. Pri opakovaných voľbách sa už nevyžaduje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. 

      Hlasovanie  bude realizované opäť cez platformu EDUPAGE cez modul -Prihlasovanie. Hlasovanie bude anonymné a tajné.

      Pri hlasovaní bude môcť dať svoj hlas maximálne 3 kandidátom, ich zoznam ostáva bez zmeny.

      Členmi Rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov.

       

      Postup ustanovania rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. vyberám z nich relevantné ustanovenia:

      §25 zákona 596/2003 Z.z.

      ods. (6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj

      alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden

      zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú

      zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca ţiakov príslušnej školy.

      § 1 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

      ods. (6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      ods. (7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

      §3 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju:

      pís. c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,


       

      S pozdravom

      RNDr. Peter Strežo

      riaditeľ školy

     • Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek vo vzpieraní

     • V sobotu, 16.10. 2021, sa v Dolnom Kubíne konali Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek vo vzpieraní. Žiak II.A triedy, Alex Šablatúra, si vo svojej kategórii do 89 kg v dvojboji - trh a nadhod vybojoval krásne 3. miesto. 

      Alexovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      Rade školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová Rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Postup ustanovania rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. vyberám z nich relevantné ustanovenia:

      §25 zákona 596/2003 Z.z.

      ods. (6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj

      alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden

      zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú

      zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca ţiakov príslušnej školy.

      § 1 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

      ods. (6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      ods. (7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

      §3 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju:

      pís. c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

       

      Nakoľko nám situácia v dohľadnej dobe neumožní prezenčnú formu voľby, hlasovanie  bude realizované cez platformu EDUPAGE cez modul -Prihlasovanie. Hlasovanie bude anonymné a tajné.

      Hlasovanie bude prebiehať online v stredu 20.10.2021 od 6.00 do 18.00. Zoznam záujemcov, ktorí prejavili svoj záujem kandidovať bol komunikovaný cez triednych učiteľov, ak by mal ešte niekto motiváciu a ochotu zastupovať záujmy rodičov a žiakov v Rade školy, poprosím, aby mi poslali mail na: skola@gympoh.edu.sk

      Takáto forma by mala zabezpečiť väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlasovať nadpolovičná väčšina rodičov (podmienka platnosti voľby), čo by bolo pri organizovaní prezenčnej formy voľby za dodržania platných hygienických opatrení veľmi problematické. V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina bude na ďalší deň 21.10.2021 vyhlásená opakovaná voľba.

      Pri hlasovaní bude môcť dať svoj hlas maximálne 3 kandidátom

      Členmi Rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov.

       

      S pozdravom

      RNDr. Peter Strežo

      riaditeľ školy

     • Geografická exkurzia na Liptove

     • Aj keď pandemická situácia nie je príliš lichotivá, rozhodli sme sa ísť so žiakmi bilingválnych tried spoznávať Liptov. Vo štvrtok 7.10. sa žiaci IV.A. vybrali do jedinej celoročne sprístupnenej jaskyne netopierov v Jánskej doline v Nízkych Tatrách, do Stanišovskej jaskyne. Napriek našej mnohopočetnej návšteve a svetlu na čelovkách sa spiaci obyvatelia jaskyne nenechali rušiť. Potom sme sa vybrali po stopách zlatonosnej rudy a dozvedeli sa príbeh mince, jej narodenie a počatie v zemských hĺbkach cez dotyk kovu s ohňom v kováčskej dielni až po jej vyrazenie. Putovanie po Liptove sme ukončili v najmodernejšom múzeu na Slovensku SMOPAJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva). Prehliadka bola obohatená rôznymi interaktívnymi prvkami, modelovými situáciami, zvukmi a filmami. Žiaci si mohli pozrieť napríklad históriu slovenského jaskyniarstva alebo horolezectva, mohli si vyskúšať prácu s lavínovou sondou,  ale aj napríklad teplo medvedieho brlohu. Toto spestrenie po dlhodobej online výuke bolo určite pre nás všetkých príjemným zážitkom a tešíme sa na budúce zážitky.

     • eTwinning: Writing Traditional Postcards

     • Tento školský rok sa KVINTA opäť zapojila do eTwinning projektov. Ich projekt "Writing Traditional Postcards" je zameraný na napísanie 4 tradičných pohľadníc. Ich partnermi sú žiaci zo 14 škôl z 10 krajín EU a Turecka. 24. septembra 2021 na hodine ANJ napísali prvú pohľadnicu pri príležitosti "Dňa jazykov".

     • Štúdium na VŠ v zahraničí

     • V piatok 17.9.2021 sme pripravili pre maturantov prezentáciu o štúdiu na vysokých školách v zahraničí  v spolupráci s agentúrou Interstudy. Dostali informácie o prihláškach, štipendiách, možnostiach štúdia a pod. v Holandsku, Dánsku, Fínsku, Veľkej Británii a Japonsku.

       Info nájdete na www.interstudy.sk www.scandiavianstudy.sk

     • NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

     • Dňa 9. 9. 2021 sa naši žiaci dejepisných seminárov zúčastnili spomienkového podujatia pri príležitosti  Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Podujatie pod názvom „Nezabudnutí susedia“ prebiehalo v desiatkach miest na celom Slovensku.

      V športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava si vypočuli príbehy o kubínskych židovských spoluobčanoch, ktorí boli v ťažkej dobe 2. svetovej vojny prenasledovaní a deportovaní do koncentračných táborov. Dozvedeli sa aj o hrdinských akciách mnohých Slovákov, ktorí im za cenu vlastného ohrozenia pomáhali.

      Akcia pokračovala pred bývalou židovskou synagógou (kinom Choč), kde boli čítané mená „nezabudnutých židovských spoluobčanov“, ktorí boli zavraždení.

      Ukončením tejto pietnej spomienky bola prehliadka Židovského cintorína, na úprave ktorého sa zúčastňujú aj naši žiaci.

     • Distribúcia Ag samotestu na našej škole.

     • Preberanie balíčkov AG samotestov na domáce použitie

      Vážení rodiča.

      Každý žiak, ktorého rodič (alebo plnoletý žiak) prejavil v termíne do 26.8.2021 do 12.00 hod záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce testovanie, k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter) a návod na použitie.

      Vydávanie  balíčkov so samostestami organizujeme:

      -pondelok 13.9. 2021 až piatok 17.9. 2021 /okrem štátneho sviatku 15.9. 2021/, t.j. – v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 a od 13:00 - 15.00 hod  

      Plnoletí žiaci a zákonní zástupcovia si balíček môžu prevziať na vrátnici športovej haly - vchod od kruhového objazdu.

      Záujem rodičov po termíne je v štádiu riešenia ministerstva školstva. 

     • Majstrovstvá Slovenska dorastu vo vodnom slalome

     • Tento víkend (3. – 5. 9. 2021) sa bojovalo o cenné kovy na Majstrovstvách Slovenska dorastu vo vodnom slalome v individuálnych kategoriách (kajak aj canoe) a rovnako v pretekoch družstiev (kajak aj canoe).

      Naša žiačka, Petronela Ižová, ukončila sezónu naozaj vo veľkom štýle. Podarilo sa jej získať spolu 7 medailových umiestnení, pričom ako mladšia dorastenka si vybojovala aj 3 medaily vo vyššej vekovej kategórii starších dorasteniek.

      Pódiové umiestnenia:

      1. miesto MSR - mladší dorast (kajak)
      3. miesto MSR - mladší dorast (canoe)
      1. miesto MSR - mladší dorast - preteky družstiev (canoe)
      3. miesto MSR - mladší dorast - preteky družstiev (kajak)
      3. miesto MSR - starší dorast (kajak)
      2. miesto MSR - starší dorast - preteky družstiev (kajak)
      2. miesto MSR - starší dorast - preteky družstiev (canoe).
       

      Petronela nám robí veľkú radosť a prajeme jej ešte veľa podobných úspechov.

     • ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      • 2.9.2021 o 8:00 hod. v športovej hale žiaci tried: príma, I.A, I.B, I.C
      • 2.9.2021 o 9:00 hod. v športovej hale žiaci všetkých ostatných tried

      V súčasnej dobe prebiehajú v budove nášho gymnázia rekonštrukčné práce (kompletná rekonštrukcia zdravotechniky, sociálnych zariadení a vnútorných omietok školy). Vzhľadom k uvedeným prácam a nevyhovujúcim hygienickým požiadavkám nie sú podľa platnej legislatívy na škole vytvorené vhodné podmienky na výchovno-vzdelávací proces a prezenčné vyučovanie študentov nie je v rekonštruovaných priestoroch možné.


      Aj na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne zo dňa 26.8.2021 začneme vyučovanie v školskom roku 2021/22 na našej škole realizovať dištančnou formou do ukončenia rekonštrukcie potrebného množstva tried a sociálnych zariadení. O postupe rekonštrukčných prác budeme aktuálne informovať na stránke školy a cez edupage.

      Stravovanie v školskej jedálni Obchodnej akadémie je možné aj počas dištančného vyučovania. Treba sa prihlásiť cez mail: skolskajedalenoadk@gmail.com alebo telefonicky na č.t. 043 586 31 85 alebo osobne v kancelárii ŠJ.

      RNDr. Peter Strežo

      riaditeľ školy

     • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí

     • Aktualizivané 31.8.2021:

      Po spracovaní požiadaviek škôl Žilinského kraja Okresný úrad Žilina požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšenie počtu testov.

      Po dodaní potrebného množstva testov Okresnému úradu Žilina Vás budeme informovať e-mailom o dátume a mieste distribúcie.

      _______________________________________

      Vážení rodičia,žiadame Vás o vyjadrenie požiadavky na odber samotestovacích sád na COVID 19 pre Vaše deti. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 25 ks testov na domáce samotestovanie.

      Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID 19. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Záujem o dodanie samotestov na COVID 19 môžete vyjadriť po prihlásení sa do žiackeho konta v systéme edupage a následnom prihlásení sa do rodičovského konta kliknúť na prihlasovanie - pridelené akcie na vyplnenie - zisťovanie záujmu o domáce samotesty kde potvrdíte tento záujem do štvrtka 26.8.2021 do 12.00 hod.

      Pre nových rodičov, ktorí ešte nemajú prihlasovacie údaje alebo sa nevedia prihlásiť,
      odošlite žiadosť na mail skola@gympoh.edu.sk. Do mailu napíšte: meno a priezvisko žiaka, triedu, meno rodiča a kontakt, na ktorý ho budeme informovať od 31. 8. 2021 o presnom dátume výdaja samotestov. Termín do 26.8. 2021 do 12.00 hod.

      Viac informácii nájdete:https://www.minedu.sk/data/att/20550.zip

      Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné.

      Vedenie školy

     • ISIC preukaz

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Aby ste mohli aj v novom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ u p. Bielikovej (kontakt cez Edupage).     

      Alebo si známku ISIC objednajte s doručením domov na www.objednaj-preukaz.sk (poplatok za doručenie kuriérom je 3€).

      Ak chcete využívať preukaz na dopravu, pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na  preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na  preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

      S platným preukazom môžete:

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami. Možnosť ušetriť desiatky až stovky Eur ročne: https://isic.sk/kalkulacka-zliav/
      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      3. uplatniť si nárok na špeciálny paušál Go Yoxo s výhodným balíkom mobilných dát, dostupný výhradne pre držiteľov preukazov ISIC. Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/
      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
      6. využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin.

     • Od 2. júla do 9. júla 2021

      Od 27. augusta do 31. augusta 2021

       

      V čase od 8. 00 hod do 12. 00 hod

      • okrem štátnych sviatkov
      • vchod od kruhového objazdu – športová hala GPOH DK

       

      č.telefónu: 043 5864785

     • ECA junior slalom cup (Európsky juniorský pohár)

     • Vodný slalom patrí už dlhodobo k top športom na Slovensku, v ktorých naši reprezentanti dosahujú vynikajúce výsledky a nie je tomu inak ani na našom gymnáziu.

      Talentovaná slovenská nádej, Peťka Ižová, žiačka kvinty, sa venuje kajaku už nejaký ten rôčik a dosahuje výborné výsledky. Dôkazom toho je aj 3. miesto, ktoré si doniesla zo Solkanu v Slovinsku z juniorského pohára v kajaku (K1).

      Týmto to ale nekončí, Peťka práve tento víkend reprezentovala Slovensko aj na Majstrovstvách sveta juniorov a U23 vo vodnom slalome, ktoré sa konali 6. – 11. 7. 2021 v Tacene v Slovinsku. Reprezentovala nás v novej olympijskej disciplíne – Extrem Slalom Cross. Zatiaľ je to nová disciplína, ktorá sa objaví prvýkrát v Tokiu, a potom o 4 roky neskôr v Paríži sa pôjde už naostro o medaily.

      Peťke gratulujeme a prajeme veľa čistých jázd :)

     • Plávanie

     • S majstrami Slovenska sa nám roztrhlo vrece, presnejšie s majsterkami :)
      Tentoraz si ale troška zaplávame, lebo mladé vodné talenty máme aj na našej škole.

      Jednou z mladých slovenských nádejí je aj žiačka sekundy Evka Mikulášová, ktorá si na Majstrovstvách Slovenska vyplávala na 50 m motýlik titul majsterky Slovenska. Stala sa aj vicemajsterkou Slovenska na 50 m kraul. Za jeden plavecký štýl môže reprezentovať krajinu iba jeden člen/členka. Evka reprezentuje Slovensko v 50 m motýlik a 50 m kraul.

      Najbližšie sa Evka predstaví na celoeurópskych pretekoch Central European Countires Swim Meet v Srbsku 16. – 18. júla.

      Budeme držať všetky palce a priať Evke, nech dosahuje vysnívané ciele!

     • Majsterka Slovenska v duatlone

     • Tichá, nenápadná, skromná, ale so srdcom bojovníčky – tak by som charakterizoval aktuálnu majsterku Slovenska v duatlone – Bibianu Snovákovú.

      Len málokto vie, že Biba je už dvojnásobnou majsterkou Slovenska v duatlone. Prvýkrát sa ňou stala pred 3 rokmi a konečne sa po 3 rokoch čakania, po 3 rokoch každodenných tréningov, dočkala znova.

      Majstrovstvá Slovenska sa konali v Pezinku. Biba v silnej konkurencii podala fantastický výkon a trať 3 km behu, 10 kilometrov bicykel a znova 2 km behu zvládla za necelých 41 minút.

      Mohla sa tak tešiť z druhého titulu vo svojej (ešte mladej) športovej kariére.

      Gratulujeme a prajeme ešte veľa športových úspechov!

     • Národný certifikát kvality - eTwinning

     • E-Twinningový projekt "Surprising Customs and Traditions From Around the World" bol ocenený národným certifikátom kvality za rok 2021. Vďaka patrí študentom 2C, ktorí na hodinách ANJ od novembra 2020 do mája 2021 svedomito pristupovali ku plneniu úloh. Každý mesiac sa venovali 2 témam, ktoré sa týkali rôznych zvykov a tradícií typických pre našu krajinu. Zároveň mali možnosť spoznať tradície partnerov z 9 krajín EU a Turecka.

     • Jazykový kvet 2021 - celoslovenské finále

     • Naši žiaci sa i tento rok "postavili" na stupne víťazov v prednese prózy v anglickom a ruskom jazyku: 

      anglický jazyk: 2. miesto Marek Samuel Šimek (PRIMA)

      ruský jazyk: 3. miesto Michal Kováčik (KVARTA)

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje