• Schreibcafé-Poetryslam

     • Dňa 7.4.2022 sa žiačky z triedy sexta (A.Horská, M.Nehajová a A.Spitzkopfová) zúčastnili workshopu a súťaže v prezentovaní vlastnej tvorby (poézia a próza) v nemeckom jazyku. Podujatie organizoval Goethe-Institut Bratislava. Alexandra Spitzkopfová získala 2.miesto a vyhrala jazykový kurz na GI v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

     • NAŠI ÚSPEŠNÍ DEJEPISÁRI

     • V stredu 6. 4. 2022 sa naši žiaci sexty Katarína Ďaďová, Jakub Martinček a žiak 2.B triedy Matej Kokoška zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. V konkurencii 20 gymnázií Žilinského kraja získali krásne 3. miesto. Tohtoročná téma, v ktorej si zmerali trojčlenné tímy svoje znalosti, sa týkala priebehu 2. svetovej vojny na európskych bojiskách. Srdečne im k ich vynikajúcemu úspechu gratulujeme a prajeme ešte veľa nadšenia v spoznávaní histórie.

     • PYTAGORIÁDA

     • V stredu 30. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Tohto kola sa mohli zúčastniť všetci tí žiaci, ktorí uspeli v školskom kole. Z triedy príma 18 žiakov, zo sekundy 15 a z tercie 5 žiakov. Až v dvoch kategóriách sa našim žiakom v okresnom kole podarilo získať všetky tri prvé miesta. Výsledky sú nasledujúce:

      v kategórii P6

      1. Jakub Machaj

      2. – 3. Lukáš Záhradník

      2. – 3. Petra Pokusová

      v kategórii P7

                  2. Miesto: Lea Koloušková

      v kategórii P8

      1. Niko Staš
      2. Margaréta Moskáľová
      3. Ivana Pukajová

       

      NIKO STAŠ z tercie opäť potvrdil svoje matematické nadanie a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať koncom školského roka. GRATULUJEME!!!!!!! Držíme palce!

       

      Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

     • eTwinning: Easter Postcards

     • V utorok 5. 4. 2022 žiaci KVINTY napísali poslednú pohľadnicu svojim pratnerom eTwinningového projektu "Writing Traditional Postcards". Jej obsahom boli tradície, ktoré sú súčasťou Veľkonočného pondelka.  Každý vytvoril vlastnú pohľadnicu v programe "Canva". Ich finálne práce si môže pozrieť v krátkom videu.

      https://www.youtube.com/watch?v=5d9ENzJeRU4

     • PRACOVNÉ MIESTO: RIADITEĽ GYMNÁZIA PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA

     • INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

      Názov pozície:

      riaditeľ Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín

      Identifikátor výberového konania:

      VK/ŽSK/02/2022

      Názov organizácie:

      Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 01 Dolný Kubín 1

      Pracovná oblasť:

      štátna správa, verejná správa, samospráva

      Miesto výkonu práce:

      Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín

      Počet obsadzovaných miest:

      1

      Pracovný pomer:

      na dobu určitú

      Druh pracovného úväzku:

      plný

      Pracovný čas:

      37,5 hodinový pracovný týždeň

      Dátum nástupu:

      15.06.2022

      Platové podmienky:

      od 1 300,00 € brutto/mesačne (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

      Zamestnanecké výhody, benefity:

      stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

      Popis činnosti pracovného miesta:

      komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy

      POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

      Stupeň vzdelania:

      vysokoškolské II. Stupňa

      Študijný odbor:

      študijný odbor požadovaný pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov absolvovanie I. atestácie

      Pozícia vhodná pre absolventa:

      Nie

      Znalosť štátneho jazyka:

      Áno

      Vodičský preukaz:

      Áno

      Osobnostné predpoklady:

      Prax: najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania). Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti), ovládanie štátneho jazyka, ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, znalosť pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti, ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

      Požadované informácie:

      predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

      Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

      a) úvod,

      b) zameranie koncepcie rozvoja školy,

      c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),

      d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,

      e) ciele koncepcie rozvoja školy,

      f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,

      g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,

      h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,

      i) záver.

      Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

      Zoznam požadovaných dokumentov:

      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku), vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), profesijný štruktúrovaný životopis, odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov, prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky).

      INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

      Dátum vyhlásenia výberového konania:

      04.04.2022

      Termín na podanie žiadosti s ostanými požadovanými dokumentmi:

      17.04.2022

      Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

      poštová adresa

      Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:

      Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín

      Spôsob vykonania výberového konania:

      ústne

      Doplňujúce informácie:

      Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 17. 04. 2022 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Kontaktný telefón: 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Kontaktná osoba:

      Ing. Zuzana Tvrdá, t.č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

     • Zlatá klapka 2022

     • Už tradične sa každoročne zapájame do celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej tvorbe "Zlatá klapka" a žneme úspechy.

      I tento rok sa podarilo našim dvom príspevkom získať 4 nominácie a dostať sa medzi troch najlepších v kategórii Strih, Kamera, Krátky hraný film a Hudobný videoklip spomedzi 74 príspevkov v silnej konkurencii umeleckých škôl.

      K štyrom nomináciám sme pridali i jedno víťazstvo v kategórii Strih s krátkym hraným filmom "Môj deň v karanténe", ktorý vytvorila Zoja Hazuchová z Kvarty.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

     • eTwinning - STEM Saves the Planet

     • Trieda Tercia sa v rámci eTwinningového projektu STEM Saves the Planet už po tretíkrát stretla online s vrstovníkmi zo španielskej školy. Na spoločných online hodinách žiaci vzájomne prezentujú svoju prácu na projekte, ktorého výsledkom je vytvorenie vlastného blogu (https://sites.google.com/view/stem-saves-the-planet/domov). Tu budú žiaci postupne prispievať s článkami o ochrane životného prostredia a klimatických zmenách. V rámci tohto projektu sa Tercia plánuje postupne online stretnúť aj ďalšími žiakmi z Portugalska, Talianska, Grécka a Turecka, ktorí sú partnermi v projekte a pracujú na návrhoch programovateľných robotov, ktoré by mali prispieť k riešeniu znečistenia životného prostredia. Naše Slovenské modely síce nie sú programovateľné, ako tie zahraničné, ale sú vyrobené recyklovaných a recyklovateľných materiálov. 

     • Poisson d´avril (prvoaprílová ryba)

     • Vo Francúzsku majú zvyk na prvého apríla pripínať okoloidúcim papierovú rybu a využiť ich nepozornosť.

      Čím viac rýb, tým lepší prvoaprílový úlovok. Naši francúzštinári si túto tradíciu vyskúšali na vlastnej koži. Vyrobili veselé papierové ryby a snažili sa ich pripnúť na chrbát ničnetušiacim spolužiakom alebo učiteľom.

      Ak ste si teda v prvoaprílový piatok priniesli na bunde alebo batohu domov i papierovú rybu, môže za to tento milý francúzsky zvyk.

      Už teraz sa opäť tešíme na ďalší prvý apríl, že nám budú pribúdať ďalšie rybičky :)

     • eTwinning: Online stretnutie študentov

     • V pondelok 28. marca sa žiaci KVINTY stretli so svojimi partnermi projektu "Writing Traditional Postcards". Stretnutie malo tri fázy. V prvej fáze sa účastníci "predstavili" pomocou nástroja "sli.do" a následne ytvorili sme tri slovné mraky, ktoré zobrazujú zúčastnené krajiny, krstné mená a vek účastníkov. V druhej fáze každý z partnerov odpovedal na otázky, ktoré im napísali žiaci inej školy vopred. Nástroj "wordwall" nám poslúžil na určovanie poradia prezentujúcej školy. V tretej fáze sme si zmerali sily v kvíze pomocou nástroja "nearpod". Na prvom a druhom mieste sa umiestnili žiačky našej školy.

     • Vaše 2% dane

     • Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy

      Obraciame sa na Vás s prosbou darovať 2 % z Vašich daní, nakoľko ide o daň, ktorú ste inak povinní odviesť do štátneho rozpočtu. Prosíme Vás, aby ste sa nenechali odradiť tým, že Vaše 2 % nestoja za reč , keďže každý cent pomôže k naplneniu účelu nášho združenia.

      Za  poukázané prostriedky Vám ďakujeme.

                                                                                                                  RNDr. Peter Strežo

                                                                                                                      riaditeľ školy

     • Deň frankofónie

     • Dňa 21.3.2022 oslávili naši študenti učiaci sa francúzsky jazyk Deň frankofónie, ktorý sa oslavuje po celom svete s cieľom spojiť všetkých ľudí, ktorí hovoria po francúzsky a ktorí majú radi Francúzsko a francúzsku kultúru.

      Podujatie sme pripravili v spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, kde žiaci strávili príjemné frankofónne dopoludnie.

      Po úspešnom vyriešení kvízu získali piati žiaci titul "Kubínsky frankofil" a ďalší piati žiaci boli ocenení za najlepšiu esej o francúzskej kultúre. Naši francúzštinári si spoločne prečítali pripravené úryvky z kníh o Francúzsku a pochutnali si na tradičných croissantoch a makronkách.

      Vive la francophonie!

     • Jazyková skúška GZ B1

     • Ďalšie žiačky nášho gymnázia úspešne vykonali na Goethe-Inštitúte v Bratislave jazykovú skúšku Goethe-Zertifikat na úrovni B1. Blahoželáme!

      E.Kurtíková, M.Valtová, K.Siváková, M.Dibdiaková

     • Majstrovstvá Oravy v klasických šípkach

     • Tento víkend sa bojovalo o titul majstra Oravy v klasických šípkach v Oravskom Veselom. Šípkarský projekt (ktorý sme urobili v roku 2020) priniesol svoje prvé ovocie. Turnaja sa zúčastnili aj 4 študenti našej školy – Jakub Škuta, Štefan Škuta, Matúš Lakoštík a Michal Kováčik. Niektorým sa darilo viac, iným zase menej. Martin Lakoštík a Michal Kováčik skončili hneď vo svojich skupinách, kde sa im nedarilo podľa svojich predstáv. Nevadí, svoju silu môžu ukázať zase o rok. Bratia Škutovci ukázali pevnejšiu ruku a ešte pevnejšie nervy. Jakubovi sa podarilo dostať na stupne víťazov a skončil na krásnom 3. mieste. Starší z dvojice, Štefan, ten vystúpal na najvyšší stupeň a stal sa tak majstrom Oravy. Mohol sa tak prvýkrát vo svojej šípkarskej kariére tešiť z celkového prvenstva. Verím, že ho toto víťazstvo „nakopne“ a bude pokračovať v kvalitných výkonoch aj naďalej.  Všetkým zúčastneným ďakujem za peknú reprezentáciu nielen seba, ale aj našej školy a želám veľa športových úspechov.

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

     • V piatok 11. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády v kategórii D. Zúčastnili sa ho piati žiaci, z TERCIE a KVARTY.  Všetci boli úspešní riešitelia.

      1. miesto: Nikola Šablatúrová (KVA)

      2. miesto: Laura Piecková (KVA)

      3. miesto: Júlia Kakačková (KVA)

      Všetkým účastníkom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Naša škola je pyšná na svojich študentov.

      Potvrdzuje to aj ďalšia úspešná reprezentácia a účasť Tatiany BAKAĽOVEJ z 3.A na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku.

      Súťaž sa konala 16. februára 2022, kde Tatiana získala v kategórii 2B výborné 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

      Táni srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa študijných aj osobných úspechov.

    • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÉ KOLO
     • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÉ KOLO

     • Dňa 9. februára 2022 sa žiaci prímy Ján Ohradzanský a Adrián Kusý, sekundy Marek Samuel Šimek a kvarty Júlia Kakačková a Tomáš Kytas zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, kde boli všetci úspešnými riešiteľmi. Vo svojich kategóriách získali2. miesto Adrián Kusý, 3. miesto Ján Ohradzanský a Marek Samuel Šimek. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa chuti a nadšenia na ceste za poznávaním histórie.

       

     • Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 15.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

      Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí obstáli v konkurencii 32 žiakov z nášho regiónu a dosiahli skvelé výsledky.

      V kategórii 1B získal Lukáš Šuda (Kvarta) prvé miesto a postúpil na celoslovenské kolo.

      V kategórii 2A získala druhé miesto Klára Kušnírová (II.A) a štvrté miesto v kategórii 2B získal Martin Horský (Oktáva).

      Všetkým trom úspešným riešiteľom blahoželáme a Lukášovi držíme palce v celoslovenskom kole

    • 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka
     • 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

     • Milí kolegovia, milí žiaci,

      dnešný deň je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Impulzom na vyhlásenie Medzinárodného dňa materinského jazyka bolo zachovanie pamiatky na hrdinstvo bengálskych študentov, ktorí 21. februára 1952 demonštrovali v Dháke  zauznanie svojho materinského jazyka bengálčiny ako druhého oficiálneho jazyka vtedajšieho Pakistanu. Počas demonštrácie ich zastrelila polícia.

      Materinský jazyk je pre každého z nás jedinečný a výnimočný, pretože každému sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To v nás zostáva zakódované natrvalo a nezmení sa ani po tom, ako sa naučíme ďalšie cudzie jazyky.

      Práve deň, akým je Medzinárodný deň materinského jazyka, je vhodnou príležitosťou pripomenúť si, že zásluhou svätých Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.

      Aj v našej škole si pripomenieme tento sviatok. Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili pár otázok, v ktorých sme sa snažili ukázať rôznorodosť nášho materinského jazyka. Odkaz na kvíz dostanete ako správu v EduPage, budeme veľmi radi, ak sa zapojíte.

      Učitelia SJL

     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V utorok 8. februára sa uskutočnilo krajské kolo OAJ, v ktorom našu školu reprezentovali Tomáš Matis z triedy V.A a Desiree Julia Ault z triedy II.A. Obaja skončili ako úspešní riešitelia, Tomáš v kategórii 2C1 na štvrtom mieste a Desiree sa umiestnila v kategórii 2C2 na prvom mieste a postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.

     • VIDEOKONFERENCIA S GRÉCKOM

     • Dňa 1. februára 2022 sa na našej škole uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré našich žiakov 2.B a 
      2.C triedy na chvíľu, aj keď len virtuálne, prenieslo do ďalekého Grécka. Po minuloročnej návšteve nášho p. riaditeľa P. Streža v Ioaninne, spriatelenom gréckom meste Dolného Kubína, dostali naši žiaci ponuku od p. veľvyslankyne SR v Aténach Ivety Hricovej bližšie spoznať významného gréckeho sochára, architekta a maliara GeorgaZongolopoula. Jeho celoživotné dielo a nadáciu, ktorú na konci svojho života založil v Aténach,nám predstavil jeho synovec p. NicosTheodoridis. Prednáška bola veľmi pútavá a v jej závere sa aj naši žiaci pochválili výtvarnou tvorbou, ktorú na hodinách Umenia a kultúry realizujú. Veľkou motiváciou pre našich mladých umelcov je ponuka z veľvyslanectva pre víťaza umeleckej súťaže, ktorú vyhlásila p. veľvyslankyňa: návšteva nadácie G. Zongolopoulosa, ktorá sídli priamo v jeho ateliéri v Aténach. Veľmi nás teší, že naša škola na základe podnetu Veľvyslanectva SR v Aténach takouto príjemnou aktivitou naštartovala spoluprácu s nadáciou, ktorá podporuje vzťah mladých ľudí k umeniu.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje