• Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov

     • Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.     „Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom v ich práci a k žiakom dostane interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Ide o spoločné úsilie viacerých aktérov v školstve. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom a dokonca to nestálo nič,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling.     Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.     Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.      Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.      Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie.     „Hoci súčasná situácia je pre nás všetkých nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť. Stránka, na ktorej vzniku sa podieľali viaceré mimovládne organizácie ako Slovenská komora učiteľov, Centrum inkluzívneho vzdelávania, To dá rozum, Komenského inštitút, či iniciatíva Deti nepočkajú spolu so zástupcami Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva môže byť prvým krokom,“ hovorí Miroslava Hapalová.     „Bude veľmi dôležité, aby sme v tomto náročnom čase dokázali predísť inej pandémii - pandémii zlých vzťahov. Aj preto odporúčame, aby všetky zložky komunikovali partnersky a rovnocenne. Treba sa vyhnúť príkazom zhora nadol a začať spolupracovať, hľadať dohody pre každého prijateľné - tak zriaďovateľ k riaditeľom, riaditeľ k učiteľom a učitelia k žiakom i rodičom. Všetci sme rovnocenne na jednej lodi a musíme si vychádzať v ústrety,“ dodáva Viktor Križo.     Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

     • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

      Zároveň stanovuje termín konania internej časti maturitnej skúšky v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      Ďalšie informácie a usmernenia k maturitným skúškam budú zverejnené čoskoro.

      Minister zároveň určuje termín záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

      Samoštúdium maturantov

      Napriek zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky odporúča NÚCEM študentom stredných škôl využiť pri upevňovaní učiva zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov aj testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. Testy, zvukové nahrávky k testom z cudzích jazykov aj kľúče správnych odpovedí nájdete na uvedenej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

     • Dejepisná olympiáda

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola olympiády z dejepisu, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne. 

      Katarína Ďaďová (kvarta, kategória C) a Júlia Kakačková (sekunda, kategória E) získali prvé miesta, Jakub Martinček (kvarta, kategória C) sa umiestnil na druhom mieste. Títo traja žiaci budú našu školu reprezentovať na krajskom kole.

      Matúš Chudiak (tercia, kategória D) a Niko Staš (príma, kategópria F) získali štvrté miesta.

     • Nemčina s Legom

     • V dňoch 21. - 22. februára 2020 sa Patrik Murín a Daniela Záhorova zúčastnili workshopu v Prahe, ktorý zorganizoval Goethe inštitút. Cieľom bolo postaviť z Lega robota a naprogramovať ho. Získané poznatky odovzdajú vybraným žiakom, ktorí sa naučia obsluhovať robota a popíšu zadané úlohy v nemeckom jazyku. Po úspešnom zvládnutí úloh budú v októbri 2020 spolu so žiakmi z Estónska, Litvy, Poľska a Česka reprezentovať našu školu v Prahe .

     • Hodina občianskej náuky na mestskom úrade

     • V utorok 3.marca 2020 žiaci TERCIE navštívili Mestský  úrad v Dolnom Kubíne. O fungovaní úradu ich informoval viceprimátor Mgr. Matúš Lakoštík . Žiaci sa dozvedeli nové informácie zo života mesta. Po krátkej prednáške nasledovala beseda a prehliadka úradu. Navštívili sme sobášnu sieň, potom sme sa zastavili u náčelníka mestskej polície, ktorý hovoril napr. aj o nových kompetenciách mestských policajtov. Potom sme si prezreli informačnú kanceláriu a miesto prvého kontaktu s občanmi. Ďakujeme p.Lakoštíkovi za spoluprácu a zaujímavú hodinu občianskej náuky.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V stredu, 12 februára 2020, sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Čadci. Našu školu reprezentovali  Laura Števonková (kvarta), Matej Spišák (II.B) a Tomáš Matis (3.A.). Vo svojich kategóriách sa umiestnili na veľmi pekných miestach. Laura Števonková (kategória IB) - druhé miesto, Tomáš Matis (kategóŕia 2C1)- tretie miesto, Matej Spišák (kategória 2A)- piate miesto.
      Srdečne blahoželáme a prajeme podobné úspechy ďalší rok.

     • Úspechy našich nemčinárov

     • Peter Otruba, žiak 4.B triedy, na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Žiline, obsadil tretie miesto. Srdečne blahoželáme.

      Žiačky z triedy oktáva si v rámci projektu PASCH otestovali svoje znalosti a zručnosti v nemeckom jazyku a získali Goethe Zertifikat B1 (Adriána Anna Tomáňová a Jana Zápotočná) a Goethe Zertifikat B2 (Simona Kúdelčíková). Gratulujeme.

     • RUSKÉ SLOVO

     • V stredu 12.2.2020 sa v Žiline konal 14.ročník krajskej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy. Našu školu reprezentoval Michal Kováčik z tercie, ktorý sa umiestnil na 2.mieste. Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu  školy.

     • prezentácia VUT v Brne.

     • Vo štvrtok 30.1.2020 sa vybraní žiaci zúčastnili na našej škole prezentácie vysokej školy - Vysoké učení technické v Brne - Fakulta strojného inžinierstva. Žiakom podrobne porozprával o možnostiach štúdia náš absolvent Ľuboš Slávik. Okrem toho im objasnil bežné pojmy vysokoškoláka, akými sú: univerzita, fakulta, ústav, semester, skriptá, zápočet,... A na záver odpovedal na množstvo otázok. 

     • Prekladový seminár JUVENES TRANSLATORES

     • Dňa 29. januára 2020 sa žiačky Klaudia Nováková (4A) a Ľubica Fintorová (SEXTA) zúčastnili prekladového seminára JUVENES TRANSLATORES, ktorý sa konal v Žiline v univerzitnej knižnici. Klaudia Nováková získala ocenenie za najlepší a originálny preklad španielskeho textu do slovenčiny. Na začiatku boli oboznámené o aktivitách EUROPE DIRECT. Počas seminára získali hodnotné informácie o programoch, ktoré prekladatelia a tlmočníci používajú a sú verejne dostupné. Taktiež sa dozvedeli o rôznych metódach prekladu, pracovných ponukách a možnostiach. Mali možnosť sa stretnúť s prekladateľkou, ktorá pôsobí v Bruseli a taktiež s vysokoškoláčkou, ktorá študuje jazyky. Naše žiacky hodnotia seminár ako obohacujúci, efektívny, praktický, náučný a zaujímavý.

     • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)

     • Naše gymnázium je od roku 2008 súčasťou prínosnej iniciatívy PASCH, ktorá spája celosvetovú sieť viac ako 1800 PASCH–škôl s osobitnou väzbou na Nemecko. Prostredníctvom tohto projektu podporuje ministerstvo zahraničia SRN výučbu nemeckého jazyka na našej škole rôznymi formami, ktoré organizačne zabezpečuje Goetheho inštitút v Bratislave.
      V dňoch 23.1.-24.1.2020 sa na Veľvyslanectve SRN v Prahe stretli zástupcovia všetkých PASCH-škôl v strednej a východnej Európe, aby podpísali predĺženie kooperačnej dohody v rámci PASCH na ďalšie 3 roky. Naše gymnázium reprezentovala zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Daša Ullmannová.

     • Olympiáda v anglickom jazyku.

     • V stredu, 15 januára 2020, sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Eliáš Kotúľ (sekunda), Laura Števonková (kvarta), Matej Spišák (II.B) a Tania Faglicová (septima). Vo svojich kategóriách zvíťazili Laura Števonková (kategória IB) a Matej Spišák (kategória 2A), a do krajského kola  postúpili spolu s Tomášom Matisom (kategória 2C1). Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Vo štvrtok, 16. januára 2020, sa našom gymnáziu uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazom kategórie 2B sa stal Peter Otruba. Srdečne blahoželáme. 

     • Stretnutie so seniormi

     • Žiaci sekundy, 19.12.2019 v rámci  akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok",  navštívili Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín, kde seniorom zaspievali vianočné koledy, zarecitovali, porozprávali sa a odovzdali balíčky plné drobností, ktoré mali priniesť radosť. A zjavne aj priniesli... Celá návšteva dojala nielen seniorov, ale aj našich žiakov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

     • Noc na Gympli

     • Trieda kvarta organizovala pre svojich mladších spolužiakov (prímu, sekundu a terciu) akciu ,,Noc na gympli,,- nočné hry spojené so spaním v škole. Akcia sa uskutočnila 13.-14. decembra 2019.

     • Vianočný večierok

     • Vážené súdružky, súdruhovia, bratia a sestry! Ústredný výbor 3.B triedy vás srdečne pozýva na posedenie pri jedličke, ktoré sa uskutoční dňa 19.decembra 1987( slovom dvetisícdevätnásť ) o 17. hodine vo veľkej telocvični Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Kvalita zaručená súdruhmi z NDR. Česť práci!
      Prosíme všetkých tých, ktorí majú odhodlanie a chuť zapojiť sa do súťaží na vianočnom večierku, aby napísali na papier mená členov a názov tímu a vyplnený papier vhodili do krabičky na vrátnici.Čas máte do utorka 17.12. A pre tých, ktorí všetko riešia na poslednú chvíľu, tak je to veľká prestávka v spomínaný utorok.Tešíme sa na vás.
      Vopred ďakujeme.
      S pozdravom Vaša 3.B

     • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu

     • Peter Otruba a Kristián Országh v piatok 22. 11. 2019 reprezentovali našu školu v armwrestlingu na celoslovenskom finále, ktoré sa konalo, tak ako aj minulý rok, v Košiciach. V konkurencii 161 študentov z celého Slovenska sa naši študenti vôbec nestratili. Kristián súťažil v kategórii do 65 kilogramov. Súťaž začala pre neho veľmi dobre, po dvoch zápasoch mal na konte 2 výhry, ale prišiel nepochopiteľný skrat zo strany organizátorov, ktorým padol celý systém a celú kategóriu odsunuli na úplný záver a zápasy, ktoré už prebehli, vôbec neplatili a začalo sa úplne odznova. Trocha na zamyslenie do budúcnosti, veď povedzme si, na takejto úrovni by sa to nemalo stávať, veď aj my učitelia si vedieme podvojnú evidenciu. To len troška rozčarovania na úvod. Na rad prišla kategória do 80 kg, kde sme mali jediného zástupcu, Peťa. Peter ukázal, že má na to postaviť sa aj chlapcov, ktorí to denno-denne trénujú a ukázal svoju silu. Svoj druhý štart na Majstrovstvách Slovenska odštartoval 2 výhrami, ale potom sa stretol s celkovým víťazom, na ktorého nestačil. Podarilo sa mu ešte pár zápasov vyhrať a pomaly sa predieral dopredu, ale pred semifinále narazil na víťaza z nášho kraja, ktorého nedokázal zlomiť. Obaja však nemuseli vešať hlavu, lebo Peter obsadil vynikajúce 5. miesto a zopakoval tak výsledok z minulého roka. Kristián, aj napriek tomu, že mu nezarátali prvé dve výhry, čo by mu podstatne vylepšilo výsledok, skončil nakoniec na krásnom 7. mieste. Dovolím si tvrdiť, že nebyť fatálneho zlyhania organizátorov, Kristián by atakoval stupne víťazov. Chcem poďakovať chalanom za reprezentáciu našej školy a verím, že v budúcnosti ešte ukážu, čo sa v nich skrýva.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje