• Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      posielame Vám usmernenie k dištančnej forme vzdelávania.

      Na základe získaných skúseností dištančného vzdelávania počas školského roka pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá.

      Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

      Nižšie uvedené pravidlá sú výsledkom nariadení a odporúčaní od MŠVVaŠ a ostatných vzdelávacích inštitúcií, zasadnutí pedagogickej rady a vedenia školy.


      Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania


     • Deň jazykov 2020

     • Deň jazykov 2020 sa na našej škole oslavoval 9. októbra 2020 počas 5. a 6. vyučovacej. Z dôvodu opatrení pred šírením sa koronavírusu sa niesol v duchu „COVID-friendly“. Každá trieda si vylosovala úradný jazyk, ktorým je možné komunikovať v EU. V daný deň mohli vyzdobiť svoju triedu vo „farbách“ danej krajiny. Triedni učitelia rozdelili žiakov do tímov, v ktorých si pripravili rôzne zaujímavé prezentácie. Na šiestej hodine zdolávali rôzne jazykové výzvy prostredníctvom mobilnej aplikácie.

     • Informácie k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

     • V súvislosti s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu od 12.10.2020 až do odvolania Vám zasielame nasledovné informácie:
      Žiaci PRI,SEK,TER, KVA budú mať vyučovanie prezenčne, v škole podľa upraveného rozvrhu, platného od 12.10. Žiaci ostatných tried prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
      Účasť na dištančnom vzdelávaní je povinná, prípadnú neúčasť je potrebné riadne ospravedlniť (podľa školského poriadku). Prípadné otázky a problémy spojené s dištančným vzdelávaním konzultujte so svojimi triednymi učiteľmi.
      Žiaci, ktorí si potrebujú vyzdvihnúť nejaké veci zo školy, môžu tak spraviť zajtra, 12.10. podľa nasledovného harmonogramu: I.roč. a KVI 13:00-13:30, II.roč. a SXT 13:30-14:00, III.roč. a SEP 14:00-14:30, IV.roč. a OKT 14:30-15:00.
      Bufet a jedáleň OA budú 12.10. zatvorené a o ďalších dňoch vás budeme informovať.
      Vstup do budovy školy bude možný len cez hlavný vchod cez ranný filter.

     • Štúdium na VŠ v zahraničí

     • V stredu 30.9.2020 p.Chovanec z agentúry Interstudy pripravil prezentáciu pre žiakov 4.roč. a oktávy o možnostiach štúdia v zahraničí - Dánsko, Fínsko, Holandsko, Belgicko a Veľká Británia. Informoval o podmienkach prijatia na štúdium, študijných odboroch a štipendiách v jednotlivých krajinách.

      Bližšie informácie o štúdiu v zahraničí nájdete na stránkach www.interstudy.sk , www. scandiavianstudy.sk

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

     • Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín, hľadá na obdobie počas zastupovania PN zamestnanca na pracovnú pozíciu

       

      vrátnik/čka – informátor/ka

       

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis s kontaktnými údajmi a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 07.10.2020, 12.00 hod. na mail: skola@gympoh.edu.sk alebo poštou na adresu školy: Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám.18, 026 24 Dolný Kubín príp. osobne.

      Do predmetu správy uveďte: výberové konanie vrátnik - informátor.

      Náplň práce – kontrola, evidencia a púšťanie osôb do budovy školy, kontrola objektu.

      Pracovná doba – 7.00 – 15.00

      Plat: podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

     • Účelové cvičenie na našej škole.

     • Prvé dni v školských laviciach sme využili na realizáciu účelového cvičenia - jesenná časť. Druháci, prváci a triedy príma až sexta mali počas 3 dní (9. 9., 10. 9. a 11. 9. 2020) možnosť zvýšiť svoje povedomie o zdravotnej príprave, civilnej ochrane, ako aj o verejnom poriadku v meste, o zákonoch, ktoré platia, o otázkach týkajúcich sa občianskeho spolunažívania atď.

      Chcem poďakovať prednášajúcim p. Blaškovi, ktorý odprezentoval civilnú ochranu, p. Čerňanovi, ktorý ako preventista s MsP prišiel, urobil si čas na prednášky a diskusiu s deťmi, no a v neposlednom rade patrí vďaka triednym učiteľom, ktorí mali na svojich pleciach zdravotnú prípravu.   

      Verím, že ste spolu strávili krásne spoločné chvíle a odniesli ste si aj niečo pozitívne domov.

     • Otvorenie školského roka 2020/21

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      všetkým Vám prajeme ešte pekný zvyšok leta a prázdnin a zároveň sa už na Vás tešíme v novom školskom roku.

      Otvorenie školského roka 2020/2021 bude pre žiakov prvého ročníka a prímy o 8.00 hod. v športovej hale (vchod od kruhového objazdu), kde sa uskutoční ranný filter a žiaci budú zaradení do tried.

      Žiaci ostatných ročníkov budú mať otvorenie školského roka 2020/2021 o 8:30 hod. v triedach s triednymi učiteľmi. Vstupovať do budovy školy budú hlavným vchodom, cez vrátnicu a ranný filter.

      Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 si Vás dovoľujeme upozorniť, že do budovy školy nie je dovolený vstup zákonným zástupcom a vstup žiakov je možný len s ochranným rúškom. Pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

      Zároveň je potrebné hneď v prvý deň pri príchode do školy odovzdať triednemu učiteľovi zdravotný dotazník žiaka, podpísaný jeho zákonným zástupcom a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (viď príloha). Bez tohto tlačiva žiaci nebudú môcť vstúpiť do budovy školy.

      Školská jedáleň OA bude dňa 2.9.2020 ešte zatvorená. Obedy sa budú vydávať od 3.9.2020. Na stravovanie je potrebné sa nahlásiť mailom : skolskajedalenoadk@gmail.com, alebo telefonicky: 043 586 31 85, alebo osobne v kancelárii školskej jedálne OA.

       

      Prílohy:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

       

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin.

     •  

      Od 1. júla do 17. júla 2020

       

      Od 24. augusta do 31. augusta 2020

       

      V čase od 8. 00 hod do 12. 00 hod

      • okrem štátnych sviatkov

      Zodpovedná osoba: p. Ticháňová

      č.telefónu: 043 5864785

       

                   

                       RNDr. Peter Strežo

                       Riaditeľ školy

     • Slovenské finále - Jazykový kvet 2020

     •  

      15. júna 2020 prebehlo finále jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet formou video nahrávok súťažiacich. Michal Kováčik (Tercia) reprezentoval našu školu v prednese prózy v ruskom jazyku. Ľubica Fintorová (Sexta) nás reprezentovala v prednese prózy v nemeckom jazyku. Obaja sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Na základe rozhodnutia ministerstva školstva číslo: 2020/12836:1-A2110 obnovuje vedenie školy Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne školské vyučovanie od 22.6.2020.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín, začne 1. vyčovacou hodinou a končiť bude 5. vyučovacou hodinou. Náplňou vyučovania bude zhrnutie učiva, upevnenie jeho častí, vyhodnotenie obdobia dištančného vzdelávania a uzavretie klasifikačného obdobia. Nepredpokladá sa skúšanie ústnou, ani písomnou formou s cieľom klasifikácie, len v prípade, ak o to záujem prejaví žiak.

      Klasifikačná pedagogická rada sa uskutoční 25.6.2020 a odovzdávanie vysvedčení 30.6.2020 slávnostným ukončením školského roka 2019/20.

      V dňoch 26.6. a 29.6.2020 sa uskutočnia triednické práce a výmena učebníc, prípadne triedne aktivity podporujúce utuženie triednych kolektívov.

      Školská jedáleň je do konca školského roka 2019/2020 uzavretá.

      Pri nástupe do školy žiak odovzdá vyplnené vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Vyhlásenie o zdravotnom stave

      Neprítomnosť na vyučovaní je potrebné vopred oznámiť a zdôvodniť triednemu učiteľovi.

      Pedagogicko organizačné pokyny

      Školská jedáleň nebude v prevádzke.


     • ISIC/EURO<26

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Od 1.6.2020 si môžete objednať známky individuálne cez e shop priamo s doručením domov:

      https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Ďalšie informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na:  www.isic.sk

       

      S platným preukazom budete môcť :

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami

      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

      3. uplatniť si nárok na špeciálny ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk

      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka

      5. využívať až 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

       

      Zároveň je tu veľká súťaž o fantastické ceny s preukazom ISIC/EURO26. Súťaží sa  o hodnotný smartphone, zmrzlinovač na leto či bluetooth JBL slúchadlá a ďalšie! 

      Viac informácií tu: 
      ​​​​​​​
      https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&set=a.337447863025926

     • Prijímacie konania na štvorročné a bilingválne štúdium ukončené

     • V prijímacom konaní boli na štúdium prijatí záujemci podľa kritérií schválených pedagogickou radou a všetky miesta sú plne obsadené. Gymnázium P.O.Hviezdoslava nebude realizovať druhé kolo prijímacieho konania.

      V sekcii Príjimacie konanie sme aktualizovali modul Výsledky, kde je zverejnený aktuálny zoznam prijatých žiakov .

       

     • Prijímacie konanie do osemročného gymnázia

     • Na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie boli aktualizované Kritériá na prijatie do prvého ročníka osemročného gymnázia.

      Vzhľadom na úpravu kritérií prijímacieho konania v predmetových olympiádach a súťažiach prosíme zákonných zástupcov o dodanie dokladov dokumentujúcich umiestnenie podľa aktualizovaných kritérií.  V príjímacom konaní budú pridelené body na základe doručených dokladov/potvrdení o umiestnení najneskôr do 12. 6. 2020.

      Doklady môžu byť oskenované a poslané emailom alebo zaslané poštou. Rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky. Na dokladoch musí byť uvedený názov súťaže, kolo súťaže (školské v školskom roku 2019/2020, okresné, krajské, celoštátne...), umiestnenie v súťaži (1. - 5. miesto a úspešný riešiteľ) a dátum  alebo školský rok, v ktorom sa súťaž konala.

      Odporúčanie: Potvrdenie o umiestnení na súťažiach vám môže vydať CVČ v príslušnom meste alebo výchovný poradca na vašej škole.   

      Veríme, že spoločne prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 úspešne zvládneme.

     • Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2020/2021

     • Milí rodičia a záujemci o štúdium.

       

      • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania.
      • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
      • Kritériá schválené pedagogickou radou v súlade s rozhodnutím ministra školstva zo dňa 29.4.2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 sú v záložke Kritériá.

       

      Postup prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021

      • Zákonný zástupca žiaka  podá prihlášku na štúdium na stredných školách  riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020.  Formulár prihlášky, po konzultácii so zákonným zástupcom, vypracuje výchovný poradca  školy. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu.

      • Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu.

      • Do 29. mája 2020 riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a dverách školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      • Do 4. júna 2020 zákonný zástupca oznámi svoj záujem/nezáujem o štúdium. (viď Priloha_1.docx)
      • Do 5. júna 2020 riaditeľ školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
      • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, a to podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy a po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      • Do 19. júna 2020 môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie (viď Priloha_1.docx).

       

      Bilingválne štúdium

      Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje žiakom a rodičom žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, že v školskom roku 2020/2021 otvára jednu triedu  päťročného bilingválneho štúdia s druhým vyučovacím jazykom anglickým s počtom 24 žiakov.            

       

      4-ročné a 8-ročné štúdium

      Žiakom a rodičom žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl oznamujeme, že v školskom roku 2020/2021 otvárame 2 triedy štvorročného gymnázia s celkovým počtom 48 žiakov a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom 17 žiakov.

       

      Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

       

       Prečo študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava?

      Na našej škole získate kvalitné vzdelanie potrebné pre štúdium na vysokej škole, o čom svedčí úspešnosť našich študentov na prijímacom konaní na univezity na Slovensku, Českej republike, Veľkej Británii, Dánsku...

      Učebné plány osemročného a štvorročného štúdia umožňujú našim žiakom vybrať si v posledných dvoch ročníkoch z voliteľných predmetov tie, ktorým sa chcú venovať počas štúdia na vysokej škole.

      Počas celého štúdia sa intenzívne vyučuje prvý cudzí jazyk - anglický alebo nemecký, okrem toho majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký, ruský alebo francúzsky.

      Kvalitná príprava v matematike a prírodných vedách bola už niekoľko krát ocenená viacerými univerzitami a naši študenti boli po štúdiu na vysokej škole ocenení cenami dekana. 

      Škola podporuje mnohé projekty na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Študenti sa pravidelne zajájajú do E-twinningu so školami po celom svete, majú možnosť pobytov v rámci projektov ERASMUS+, rozvíjajú svoju osobnosť v programe DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu), sme zapojení do vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti so zameraním na informatiku a prírodovedné predmety v projekte IT Akadémia.

      Každoročne sa naši študenti umiestńujú na popredných miestach v predmetových a športových olympiádach na krajskej aj celoslovenskej úrovni. Výrazným úspechom je opakovaná účasť na Olympiáde mladých vedcov v Iráne, Azerbajdžane, Argentíne a JAR.

      päťročnom bilingválnom štúdiu sa v prvom ročníku kladie dôraz na intenzívnu výučbu anglického jazyka (16 hodín týždenne). Od druhého ročníka budú v anglickom jazyku vyučované odborné predmety matematika, informatika, dejepis, občianska náuka a geografia. V posledných dvoch ročníkoch majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety.

      Naša škola je zapojená do projektu PASCH, v rámci ktorého na škole pôsobí nemecký lektor, žiaci sa môžu stať členmi divadelného krúžku a zúčastniť sa zahraničných divadelných festivalov, stať sa redaktormi internetového časopisu KLICK, zložiť jazykovú skúšku Zertifikat Deutsch alebo sa uchádzať o trojtýždňový letný jazykový kurz v Nemecku.

      Každý rok pre žiakov našej školy organizujeme exkurzie do zahraničia. Exkurzie môžu žiaci absolvovať aj v rámci jednotlivých predmetov.

      Každoročne organizujeme športové turnaje, Deň jazykov, žiaci pripravujú bažantský a vianočný večierok a školský ples.

      Gymnázium P. O. Hviezdoslava ponúka široký výber krúžkov a mimoškolských aktivít, žiaci vydávajú vlastný študentský časopis a majú možnosť pracovať v školskej rade.

       

      Vzhľadom na vzniknutú situáciu uvádzame usmernenie ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu:

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

       

     • Maturitné skúšky 2020

     • V sekcii Štúdium sme aktualizovali modul Maturita, kde je možné nájsť aj usmernenie riaditeľa školy k skupinám príbuzných predmetov započítavaných do hodnotenia maturitnej skúšky.

     • Usmernenie na hodnotenie počas mimoriadnej situácie

     • Podľa usmernenia ministra školstva SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, OU a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.apríla 2020, vydáva riaditeľ školy na základe základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 16. 4. 2020 usmernenie na hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie.

     • Krajské finále súťaže "Jazykový kvet 2020"

     • Naši žiaci, ktorí sa zúčastnili jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020, úspešne reprezentovali našu školu na Krajskom finále a umiestnili sa na 1. mieste vo svojich kategóriách. Michal Kováčik (TERCIA) uspel v prednese ruskom jazyku a Ľubica Fintorová (SEXTA) v prednese v nemeckom jazyku. Obaja postupujú na celoslovenské finále.  Srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje