• Sladká francúzština
     • Sladká francúzština

     • V nadväznosti na učebnicový text o švajčiarskej čokoláde sme sa na hodine francúzskeho jazyka rozhodli vyskúšať na vlastnej koži remeslo švajčiarskych výrobcov čokolád a pokúsili sme sa vyrobiť vlastné pralinky z mliečnej čokolády s nugátovou plnkou a praženým lieskovým orieškom vo vnútri.
      Ako dokazujú fotky – podarilo sa a my sme zistli, že učenie sa francúzštiny môže byť nielen užitočné ale najmä, že môže mať aj sladkú príchuť.

    • Exkurzia do Londýna
     • Exkurzia do Londýna

     • V dňoch od 2. do 7. mája 2017 študenti nášho gymnázia absolvovali ďalekú cestu na Britské ostrovy. Navštívili hlavné mesto Veľkej Británie – Londýn, a tiež Windsor, víkendové sídlo kráľovskej rodiny a Brighton, mesto umelcov. Pokochali sa pohľadom na významné monumenty ako Big Ben, Tower Bridge alebo St. Paul´s Cathedral, vychutnali si krásny výhľad na Londýn z London Eye, plavili sa loďou po Temži, navštívili niekoľko múzeí, prešli sa Hyde parkom, dali selfie na Trafalgar Square a futbaloví nadšenci si zakričali „Boys in blue, we love you“ na štadióne FC Chelsea.

    • Športový deň
     • Športový deň

     • Vraví sa, že dobré tradície treba zachovávať, a preto sme sa rozhodli, tak ako minulý rok, že aj tento rok zorganizujeme športový deň. Centrom diania bola streda 10. mája 2017.

      Súťažilo sa vo futbale a vo florbale. Svoje sily si zmerali viaceré tímy, ktoré postúpili do bojov o popredné umiestnenia. Vo futbale si vybojovali prvenstvo študenti triedy 2.A a zaslúžene sa tešili z trofeje. Vo florbale sa stretli 4 najlepšie tímy, ktoré hrali o 3. miesto a o majstra školy. O 3. miesto bojovali „nováčikovia“ z Prvej Á so skúsenejšou Osteoporózou, avšak, výsledok 3 : 1 hovoril v prospech Prvej Á. V zápase o majstra školy sa stretli 2 najlepšie tímy základnej časti, a to Kamaráti a Dano a Eľetrikári. Zo začiatku bol zápas naklonený na stranu tímu Kamaráti a Dano, ktorí viedli už 3:0, ale prišla studená sprcha v podobe vyrovnania a začínalo sa odznova. Pevnejšie nervy mali v závere hráči tímu Kamaráti a Dano a oprávnene sa tešili z titulu majstra školy.

      Kto mal chuť hodiť si plnou loptou, mohol, a najlepších sme odmenili sladkým prekvapením.  Pred florbalovým finále sa žrebovala tombola o hlavné ceny, ktoré nám poskytli viacerí sponzori, ako GIGABIT, BMCOMP a PISO SPORT, ktorý nám daroval horský bicykel. Šťastnou výherkyňou hlavnej ceny sa stala študentka Séptimy - Nina Jaššová, ktorá úspešne zvládla hod basketbalovou loptou na kôš. Touto cestou jej želáme veľa šťastných kilometrov a sponzorom ďakujeme sa hodnotné ceny.

      Čerešničkou na torte bol zápas výberu študentov 4. ročníkov proti výberu učiteľom, ktorí si zmerali svoje sily vo volejbalovom stretnutí. Aspoň takouto cestou sa môžeme študentom priblížiť a symbolicky sa s nimi rozlúčiť. Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník športového dňa.

    • Zúčastnili sme sa divadelného festivalu
     • Zúčastnili sme sa divadelného festivalu

     • V dňoch 1.5. - 6.5. 2017 sa naši žiaci zúčastnili divadelného festivalu v nemeckom jazyku. V rámci projektu PASCH úspešne uviedli na javisku divadla "Kunstdruckerei" vo Vilniuse (Litva) svoju hru s názvom "Anna begegnet sich".

     • Oznámenie o vyhlásení výberového konania

     • Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

      výberové konanie

      na obsadenie pracovného miesta:    

           riaditeľ Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám č. 18, 026 01, Dolný Kubín

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
       pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

       

      Osobitné kvalifikačné predpoklady:

      • absolvovanie prvej atestácie,
      • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

       

      Ďalšie požiadavky:

      • bezúhonnosť,
      • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
      • ovládanie štátneho jazyka,
      • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
      • znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
      • riadiace schopnosti a skúsenosti,
      • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť.

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
      • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
      • profesijný štruktúrovaný životopis,
      • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
      • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
      • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
      • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
      • návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5, veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

       

      Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

      • zameranie koncepcie rozvoja školy,
      • analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
      • východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
      • ciele koncepcie rozvoja školy,
      • akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
      • spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
      • očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy.

       

      Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

      Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  -  RIADITEĽ – uveďte názov školy najneskôr do 05. 05. 2017 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor organizačný, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

                  Kontaktný telefón: 041/5032209, 041/5032251, 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

    • Anglický jazyk sa dá vyučovať aj inak
     • Anglický jazyk sa dá vyučovať aj inak

     • V stredu 12. apríla sa žiaci triedy septima v rámci konverzácií v anglickom jazyku zúčastnili krátkeho koncertu v Kostole povýšenia sv. Kríža na Brezovci, ktorého súčasťou bola prezentácia a predstavenie hudobných nástrojov - v angličtine.

    • Výchovy
     • Výchovy

     • Opäť úspešní!

      I tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Zlatá klapka v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba detí a mládeže a opäť sa našim žiakom podarilo dostať medzi tých najlepších. Štyri súťažné príspevky získali nomináciu v piatich súťažných kategóriách  a podarilo sa nám získať 2. a 3. miesto v kategórii Hudobný videoklip 10 – 14 rokov, Réžia, Námet a scenár, Dievčenský herecký výkon a prvenstvo si odniesli  žiačky Kvarty Rebecca Durdiaková a Laura Kubeková v kategórii Krátky hraný film 10 – 14 rokov s videom „Voda“. Úprimne blahoželáme! 

      Aktualizovali sme modul Výchovy

    • Súťaž
     • Súťaž

     • Súťaž v pečení vianočného polena

      Študenti francúzštiny z II.A si zmerali sily v pekárskych zručnostiach pri príprave tradičného francúzskeho vianočného koláča. Odborná porota vybrala víťaza, ale ocenila všetky príspevky. Víťazom blahoželáme!

    • Charita
     • Charita

     • Doručili sme výťažok charitatívnej zbierky obyvateľom azylového domu na Záskalí. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a veríme, že prvý ročník charitatívneho podujatia bude mať svoje pokračovanie aj na budúci rok. Prajeme krásne sviatky!

    • Pietny akt
     • Pietny akt

     • pri hroboch legionárov na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne, 4.11.2016 - triedy 1.B a Kvinta s p.uč. K. Balkovou.

     • Medzinárodný úspech našich študentov

     • Študenti Kvarty (T. Faglicová, E.  Fedorová, L. Freierová, B.  Hrkľová, N. Prílepková) a Kvinty (B. Baňas, A. Fedorová, S. Kúdelčíková, P.Matláková, T.  Pavolková, J. Prílepok, R. Zvara) sa zapojili do študentskej medzinárodnej súťaže This Human World, do ktorej poslali svoje príspevky v podobne dvoch krátkych filmov týkajúcich sa ľudských práv, ktoré pripravili na hodinách mediálnej výchovy. Oba príspevky postúpili do finále a príspevok Kvinty bol dokonca vybratý z celkových 150 príspevkov medzi desať najlepších. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.

    • Bažantský večierok pre primánov 2016
     • Bažantský večierok pre primánov 2016

     •     4. 11. 2016. Bol obyčajný piatok, väčšina ľudí sa tešila na víkend, no my, trieda tercia, sme sa tešili na to, že v tento deň prijmeme do radov nášho gymnázia 25 nových žiakov, primánov. Boli sme veľmi vzrušení a zvedaví na to, čo sa bude diať a ako to dopadne.

           Všetko sa začalo príhovorom, v ktorom sme bažantov privítali a oboznámili s tým, čo ich bude čakať. Potom sa po skupinách rozbehli na jednotlivé stanovištia, na ktorých museli zvládnuť rôzne úlohy (jazykové, matematické, fyzikálne, chemické, kondičné…), ktoré ich preverili, či sú súci študovať na našom gymnáziu. Bažanti súťažili s veľkým elánom, radosťou a zvládli to parádne.

           Druhá časť večierka začala veselo, bažantov sme naučili tancovať belgický tanec, ktorý je hitom plesov nášho gymnázia. Oficiálna časť večierka pokračovala slávnostným sľubom  a pasovaním bažantov. No a potom sa už rozprúdila voľná zábava, tancovali sme, spievali a zabávali sa.

           Bažantský večierok sme si všetci spoločne naozaj užili! Bola to pre nás skvelá skúsenosť a tešíme sa, že sme sa s primánmi zoznámili a získali sme v nich nových dobrých kamarátov.

                                                                                                                 

                                                                                                                                             Ľubica Fintorová, tercia

       

      Do galérie Bažantský večierok boli pridané fotografie.

    • Umenie na hodinách FRJ
     • Umenie na hodinách FRJ

     • V rámci projektovej práce na hodinách FRJ, žiačky Septimy Nina Kováčiková a Adriána Maderová ukázali svoj umelecký talent, keď nainštalovali malú výstavu svojich diel v školskom bufete. Zaujímavú vernisáž pripravili aj ich spolužiačky Natália Vicáňová a Michaela Karasová, ktoré vytvorili mozaiku z kávových zŕn a pripravili zaujímavú prezentáciu kávy, ktorá sa tiež môže stať umením.

     • Štúdium vo Veľkej Británii

     • V stredu 26.10. 2016 sa na našej škole uskutočnila prezentácia Poradenského centra UniLink pre žiakov 4. ročníka.

      Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii  zastupuje vyše 50 britských univerzít a poskytuje bezplatné poradenstvo pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii. Sú jedinou organizáciou tohto druhu na Slovensku - špecializujú sa výhradne na Britániu a sú hrdí na to, že všetci ich zamestnanci študovali v Británii. Pomáhajú študentom s celým procesom od výberu správneho odboru, až po zariadenie ubytovania a financovania štúdia, vrátane štipendií. Mnohí  študenti si okrem ich bezhraničnej podpory cenia aj komunitu, do ktorej vďaka nim dostanú prístup, keďže majú v Británii už stovky študentov a aj po nastúpení na univerzity sú s nimi v kontakte. Žiaci dostali informačné  materiály a je to na nich, či využijú služby tohto centra.

       Bližšie informácie o Poradenskom Centre UniLink a jeho činnosti nájdete na  stránke http://www.unilink.sk.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj