• KLICK-workshop

     • Aj tento rok ponúka Goethe inštitút našim žiakom možnosť zúčastniť sa na KLICK-workshope. Ak máte záujem alebo otázky ohľadom workshopu, pýtajte sa svojej učiteľky nemčiny.

     • Európsky certifikát kvality

     • eTwinningový projekt "Surprising Customs and Traditions From Around the World" bol ocenený i na europskej úrovni. Minulý školský rok boli do tohto projektu zapojení študenti súčasnej 3.C.

     • Výsledky voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z.z. oznamujeme výsledky volieb členov Rady školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne na nové funkčné obdobie.

      Rodičia žiakov školy v dôsledku epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 sa zúčastnili hlasovania per rollam prostredníctvom internetového hlasovacieho lístka. Voľby prebehli v 2 kolách.

      Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne stali:

       

      Kvietok Juraj

      Matejčíková Radka

      Šablatúrová Katarína

       

      Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania  zastupovať v Rade školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne:

      Mgr. Gabriela Pinteková      a       Mgr. Andrea Pelachová

      Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

      Katarína Juríková 

     • Opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     •  

      Vážení rodičia,


      z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov v dnešnom termíne (20.10.2020) sa opakované voľby 3 členov zástupcov rodičov do Rady školy uskutočnia zajtra 21.10.2021 (štvrtok) od 6.00 do 18.00. Pri opakovaných voľbách sa už nevyžaduje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. 

      Hlasovanie  bude realizované opäť cez platformu EDUPAGE cez modul -Prihlasovanie. Hlasovanie bude anonymné a tajné.

      Pri hlasovaní bude môcť dať svoj hlas maximálne 3 kandidátom, ich zoznam ostáva bez zmeny.

      Členmi Rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov.

       

      Postup ustanovania rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. vyberám z nich relevantné ustanovenia:

      §25 zákona 596/2003 Z.z.

      ods. (6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj

      alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden

      zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú

      zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca ţiakov príslušnej školy.

      § 1 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

      ods. (6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      ods. (7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

      §3 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju:

      pís. c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,


       

      S pozdravom

      RNDr. Peter Strežo

      riaditeľ školy

     • Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek vo vzpieraní

     • V sobotu, 16.10. 2021, sa v Dolnom Kubíne konali Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek vo vzpieraní. Žiak II.A triedy, Alex Šablatúra, si vo svojej kategórii do 89 kg v dvojboji - trh a nadhod vybojoval krásne 3. miesto. 

      Alexovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      Rade školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová Rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Postup ustanovania rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. vyberám z nich relevantné ustanovenia:

      §25 zákona 596/2003 Z.z.

      ods. (6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj

      alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden

      zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú

      zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca ţiakov príslušnej školy.

      § 1 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

      ods. (6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      ods. (7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

      §3 vyhlášky 291/2004 Z.z.

      ods. (1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju:

      pís. c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

       

      Nakoľko nám situácia v dohľadnej dobe neumožní prezenčnú formu voľby, hlasovanie  bude realizované cez platformu EDUPAGE cez modul -Prihlasovanie. Hlasovanie bude anonymné a tajné.

      Hlasovanie bude prebiehať online v stredu 20.10.2021 od 6.00 do 18.00. Zoznam záujemcov, ktorí prejavili svoj záujem kandidovať bol komunikovaný cez triednych učiteľov, ak by mal ešte niekto motiváciu a ochotu zastupovať záujmy rodičov a žiakov v Rade školy, poprosím, aby mi poslali mail na: skola@gympoh.edu.sk

      Takáto forma by mala zabezpečiť väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlasovať nadpolovičná väčšina rodičov (podmienka platnosti voľby), čo by bolo pri organizovaní prezenčnej formy voľby za dodržania platných hygienických opatrení veľmi problematické. V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina bude na ďalší deň 21.10.2021 vyhlásená opakovaná voľba.

      Pri hlasovaní bude môcť dať svoj hlas maximálne 3 kandidátom

      Členmi Rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov.

       

      S pozdravom

      RNDr. Peter Strežo

      riaditeľ školy

     • Geografická exkurzia na Liptove

     • Aj keď pandemická situácia nie je príliš lichotivá, rozhodli sme sa ísť so žiakmi bilingválnych tried spoznávať Liptov. Vo štvrtok 7.10. sa žiaci IV.A. vybrali do jedinej celoročne sprístupnenej jaskyne netopierov v Jánskej doline v Nízkych Tatrách, do Stanišovskej jaskyne. Napriek našej mnohopočetnej návšteve a svetlu na čelovkách sa spiaci obyvatelia jaskyne nenechali rušiť. Potom sme sa vybrali po stopách zlatonosnej rudy a dozvedeli sa príbeh mince, jej narodenie a počatie v zemských hĺbkach cez dotyk kovu s ohňom v kováčskej dielni až po jej vyrazenie. Putovanie po Liptove sme ukončili v najmodernejšom múzeu na Slovensku SMOPAJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva). Prehliadka bola obohatená rôznymi interaktívnymi prvkami, modelovými situáciami, zvukmi a filmami. Žiaci si mohli pozrieť napríklad históriu slovenského jaskyniarstva alebo horolezectva, mohli si vyskúšať prácu s lavínovou sondou,  ale aj napríklad teplo medvedieho brlohu. Toto spestrenie po dlhodobej online výuke bolo určite pre nás všetkých príjemným zážitkom a tešíme sa na budúce zážitky.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje