• Prijímacie konania na štvorročné a bilingválne štúdium ukončené

     • V prijímacom konaní boli na štúdium prijatí záujemci podľa kritérií schválených pedagogickou radou a všetky miesta sú plne obsadené. Gymnázium P.O.Hviezdoslava nebude realizovať druhé kolo prijímacieho konania.

      V sekcii Príjimacie konanie sme aktualizovali modul Výsledky, kde je zverejnený aktuálny zoznam prijatých žiakov .

       

     • Prijímacie konanie do osemročného gymnázia

     • Na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie boli aktualizované Kritériá na prijatie do prvého ročníka osemročného gymnázia.

      Vzhľadom na úpravu kritérií prijímacieho konania v predmetových olympiádach a súťažiach prosíme zákonných zástupcov o dodanie dokladov dokumentujúcich umiestnenie podľa aktualizovaných kritérií.  V príjímacom konaní budú pridelené body na základe doručených dokladov/potvrdení o umiestnení najneskôr do 12. 6. 2020.

      Doklady môžu byť oskenované a poslané emailom alebo zaslané poštou. Rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky. Na dokladoch musí byť uvedený názov súťaže, kolo súťaže (školské v školskom roku 2019/2020, okresné, krajské, celoštátne...), umiestnenie v súťaži (1. - 5. miesto a úspešný riešiteľ) a dátum  alebo školský rok, v ktorom sa súťaž konala.

      Odporúčanie: Potvrdenie o umiestnení na súťažiach vám môže vydať CVČ v príslušnom meste alebo výchovný poradca na vašej škole.   

      Veríme, že spoločne prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 úspešne zvládneme.

     • Krajské finále súťaže "Jazykový kvet 2020"

     • Naši žiaci, ktorí sa zúčastnili jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020, úspešne reprezentovali našu školu na Krajskom finále a umiestnili sa na 1. mieste vo svojich kategóriách. Michal Kováčik (TERCIA) uspel v prednese ruskom jazyku a Ľubica Fintorová (SEXTA) v prednese v nemeckom jazyku. Obaja postupujú na celoslovenské finále.  Srdečne blahoželáme.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje