• Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2020/2021

     • Milí rodičia a záujemci o štúdium.

       

      • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania.
      • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
      • Kritériá schválené pedagogickou radou v súlade s rozhodnutím ministra školstva zo dňa 29.4.2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 sú v záložke Kritériá.

       

      Postup prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021

      • Zákonný zástupca žiaka  podá prihlášku na štúdium na stredných školách  riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020.  Formulár prihlášky, po konzultácii so zákonným zástupcom, vypracuje výchovný poradca  školy. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu.

      • Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu.

      • Do 29. mája 2020 riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a dverách školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      • Do 4. júna 2020 zákonný zástupca oznámi svoj záujem/nezáujem o štúdium. (viď Priloha_1.docx)
      • Do 5. júna 2020 riaditeľ školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
      • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, a to podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy a po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      • Do 19. júna 2020 môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie (viď Priloha_1.docx).

       

      Bilingválne štúdium

      Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje žiakom a rodičom žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, že v školskom roku 2020/2021 otvára jednu triedu  päťročného bilingválneho štúdia s druhým vyučovacím jazykom anglickým s počtom 24 žiakov.            

       

      4-ročné a 8-ročné štúdium

      Žiakom a rodičom žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl oznamujeme, že v školskom roku 2020/2021 otvárame 2 triedy štvorročného gymnázia s celkovým počtom 48 žiakov a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom 17 žiakov.

       

      Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

       

       Prečo študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava?

      Na našej škole získate kvalitné vzdelanie potrebné pre štúdium na vysokej škole, o čom svedčí úspešnosť našich študentov na prijímacom konaní na univezity na Slovensku, Českej republike, Veľkej Británii, Dánsku...

      Učebné plány osemročného a štvorročného štúdia umožňujú našim žiakom vybrať si v posledných dvoch ročníkoch z voliteľných predmetov tie, ktorým sa chcú venovať počas štúdia na vysokej škole.

      Počas celého štúdia sa intenzívne vyučuje prvý cudzí jazyk - anglický alebo nemecký, okrem toho majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký, ruský alebo francúzsky.

      Kvalitná príprava v matematike a prírodných vedách bola už niekoľko krát ocenená viacerými univerzitami a naši študenti boli po štúdiu na vysokej škole ocenení cenami dekana. 

      Škola podporuje mnohé projekty na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Študenti sa pravidelne zajájajú do E-twinningu so školami po celom svete, majú možnosť pobytov v rámci projektov ERASMUS+, rozvíjajú svoju osobnosť v programe DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu), sme zapojení do vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti so zameraním na informatiku a prírodovedné predmety v projekte IT Akadémia.

      Každoročne sa naši študenti umiestńujú na popredných miestach v predmetových a športových olympiádach na krajskej aj celoslovenskej úrovni. Výrazným úspechom je opakovaná účasť na Olympiáde mladých vedcov v Iráne, Azerbajdžane, Argentíne a JAR.

      päťročnom bilingválnom štúdiu sa v prvom ročníku kladie dôraz na intenzívnu výučbu anglického jazyka (16 hodín týždenne). Od druhého ročníka budú v anglickom jazyku vyučované odborné predmety matematika, informatika, dejepis, občianska náuka a geografia. V posledných dvoch ročníkoch majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety.

      Naša škola je zapojená do projektu PASCH, v rámci ktorého na škole pôsobí nemecký lektor, žiaci sa môžu stať členmi divadelného krúžku a zúčastniť sa zahraničných divadelných festivalov, stať sa redaktormi internetového časopisu KLICK, zložiť jazykovú skúšku Zertifikat Deutsch alebo sa uchádzať o trojtýždňový letný jazykový kurz v Nemecku.

      Každý rok pre žiakov našej školy organizujeme exkurzie do zahraničia. Exkurzie môžu žiaci absolvovať aj v rámci jednotlivých predmetov.

      Každoročne organizujeme športové turnaje, Deň jazykov, žiaci pripravujú bažantský a vianočný večierok a školský ples.

      Gymnázium P. O. Hviezdoslava ponúka široký výber krúžkov a mimoškolských aktivít, žiaci vydávajú vlastný študentský časopis a majú možnosť pracovať v školskej rade.

       

      Vzhľadom na vzniknutú situáciu uvádzame usmernenie ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu:

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

       

     • Maturitné skúšky 2020

     • V sekcii Štúdium sme aktualizovali modul Maturita, kde je možné nájsť aj usmernenie riaditeľa školy k skupinám príbuzných predmetov započítavaných do hodnotenia maturitnej skúšky.

     • Usmernenie na hodnotenie počas mimoriadnej situácie

     • Podľa usmernenia ministra školstva SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, OU a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.apríla 2020, vydáva riaditeľ školy na základe základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 16. 4. 2020 usmernenie na hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje