• Popis predmetu

    • Fyzika ako povinný učebný predmet sa vyučuje v troch ročníkoch štvorročného a vo všetkých ročníkoch osemročného gymnázia. V štvrtom ročníku štvorročného gymnázia sa fyzika vyučuje ako voliteľný predmet. Výsledky vo vzdelávaní v prírodovednom predmete fyzika možno charakterizovať ako dobré až veľmi dobré.

     Vychádzajúc z plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov a analýzy práce PK sa činnosť PK-fyziky bude zameriavať na plnenie týchto úloh:

     • Úprava a aktualizácia tematických plánov podľa platných učebných osnov
     • Príprava žiakov na maturitnú skúšku z fyziky. Každé zadanie sa skladá z troch úloh:


     Úloha č.1: Žiak teoreticky opíše fyzikálny  jav, pojem, vzťah a rieši jednoduchú úlohu súvisiacu s témou (prevláda monológ).                      

     Úloha č.2: Žiak rieši štrukturovanú úlohu, v ktorej musí aplikovať teoretické poznatky z určitých tematických celkov (prevláda dialóg s maturitnou komisiou).

     Úloha č.3: Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, pričom využíva svoj zošit z laboratórnych cvičení (uplatňuje sa aj forma dialógu s ma-turitnou komisiou).

     Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
     Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3

     • Žiakov hodnotiť priebežne, v testových úlohách používať stupnicu:
      stupeň 1  výborný:             90% - 100%
      stupeň 2 chválitebný:         75% - 89%
      stupeň  3 dobrý:                  50% - 74%
      stupeň 4 dostatočný:          30% - 49%
      stupeň 5 nedostatočný:        0% - 29

      

     • Využívať rôzne metódy a formy práce s dôrazom na motiváciu žiakov.
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)