• Popis

    • Biológia je súčasťou prírodných vied a svojim obsahom a cieľmi nadväzuje na poznatky predmetu prírodoveda (3.-4.roč. ZŠ) a predmetu prírodopis (5.-9.roč ZŠ).
     Biológia ako predmet rozvíja a prehlbuje nielen odborné vedomosti, ale upevňuje aj lásku k prírode, vzťah k vlastnému zdraviu a formujú environmentálne postoje každého z nás.
      
      
     Nastoľuje aj vážne etické otázky v súvislosti s rozvojom genetického inžinierstva, s objasnením genetického kódu človeka a s klonovaním rastlín, ale aj živočíchov. Záujem o nové vedecké výsledky v tomto predmete ich robí zaujímavými pre mnohých našich žiakov. Výuka biológie prebieha v odborných učebniach a v laboratóriách, kde si žiaci prakticky overujú nadobudnuté teoretické poznatky.
      
      
     Učitelia ich vedú ku kvalitným a trvalým vedomostiam. Tradičné vyučovacie metódy obohacujú o nové a hľadajú aj iné spôsoby hodnotenia žiakov, aby ich motivovali k aktivite a snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Hodiny biológie a ekológie. laboratórnych prác a semináre sú otvorené pre diskusiu, referáty a rôzne projekty zamerané na naliehavosť riešenia praktických problémov.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)