Navigácia

 

MATURITA   2018

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z..

0d 1.septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky  č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č209/2011.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

   30. september 2017 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

   15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

   31. január 2018 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej   časti

   13. marec 2018 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

   14. marec 2018 (streda)- v predmetoch anglický , nemecký , francúzsky  jazyk

   15. marec 2018 (štvrtok)- matematika

   31. marec 2018najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. – 13. apríla 2018. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Termín internej časti maturitnej skúšky od /   /

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY

   Externá forma maturitnej skúšky 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov     zodpovedajú  obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2  Spoločného európskeho referenčného rámca  Rady Európy.

   Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)

   Matematika - 120 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede). 

   Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

– úroveň B2 obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  120 minútový test (46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou), úroveň B1 obsahom a úrovňou  zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  100 minútový test ( 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.       

   Písomná forma internej časti MS – slohová práca   

   Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (súbor 4 tém, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu).

   Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk - 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)  

   Ústna forma internej časti MS

Tvorí  ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná. Maturitnú komisiu tvorí predseda maturitnej komisie a dvaja skúšajúci.

   Anglický jazyk ,Biológia ,Dejepis Francúzsky jazyk, Fyzika, Geografia ,Chémia ,Informatika Matematika  Náuka o spoločnosti, Občianska náuka, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra , :  20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

   Hodnotenie na maturitách

Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

   Kedy zmaturujete?

Zo SJ a L, AJ, NJ,FJ (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej  forme internej časti získal viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov alebo
b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Z matematiky (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v externej časti MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo
b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.

organizácia maturitnej skúšky     

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával

Maturitnú skúšku tvoria 4 povinné predmety:

1)  slovenský jazyk a literatúra

2)  povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk

3) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo   ostatných predmetov (týždenná hodinová dotácia pre predmet - najmenej 6 hodín)

4) ďalší voliteľný predmet

5) žiak si môže zvoliť aj dobrovoľný piaty, resp. šiesty predmet (Zákon č. 245/2008, §73, ods.7)

a) Každý žiak musí maturovať z jedného cudzieho jazyka na úrovni B2.

b) Ďalší cudzí jazyk si môže zvoliť ako 4. maturitný predmet, z ktorého vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2.      

Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch
predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku
z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2
školského zákona).
3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri bod 5) (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).
4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ, EČ a PFIČ je september nasledujúceho školského roka. (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2017, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ, EČ a PFIČ v septembri 2017).
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30.
septembra nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).
Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6. Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS
prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi,
ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.


Viac informácií na stránke NÚCEM

   Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej písomnej časti a ústnej časti.

 

   Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky 

   vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov nie sú úrovne,

   zadania ústnej formy internej časti sa nezverejňujú!!! 

Legislatívne zmeny: uznanie náhrady maturitnej skúšky  z cudzieho jazyka 

Zrušenie vyhlášky č.319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka  v znení neskorších predpisov, t.j. bola zrušená možnost uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa