• Kritériá hodnotenia a klasifikácie

    • Hodnotenie žiaka je vykonávané na základe písomných a praktických skúšok.
     Pri klasifikácii výsledkov v  informatike sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:
     1.  schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov,
     2. schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb,
     3. schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy,
     4. schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky,
     5. porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií,
     6. schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov.

     Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v informatike klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 1 až 5.
     (1)        Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 90 %. Vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne.
     (2)        Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 75 %. Vie analyzovať zadania a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni.
     (3)        Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 50 %. Zadania vie riešiť pomocou známych postupov a metód. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni.
     (4)        Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový aj výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 30 %. Žiak ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti. Postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni.
     (5)        Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový aj výkonový štandard predmetu neovláda ani na 30 %. Žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. V predmete informatika nemá ani základné zručnosti z práce s informačných a komunikačných technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií.

     V písomných skúškach je stupnica hodnotenia nasledovná:           
     5 ............. 0 – 29 %           
     4 .............30 – 49 %           
     3 .............50 – 74 %           
     2 .............75 – 89 %           
     1 .............90 – 100 %

     V praktických skúškach:
     programovanie:
     1 – samostatné vytvorenie programu
     2 – vytvorenie programu s malými chybami, prípadne s miernou pomocou     vyučujúceho
     3 – pochopenie programu a vytvorenie za pomoci vyučujúceho
     4 – vytvorenie niektorých častí programu, pochopenie a dotvorenie za pomoci vyučujúceho
     5 – nepochopenie programu ani jeho častí

     ostatné:
     1 – úloha splnená s vhodným výberom prostriedkov
     2 – úloha splnená s nedostačujúcim výberom prostriedkov
     3 – úloha splnená s pomocou vyučujúceho
     4 – čiastočne splnená úloha
     5 – nesplnená úloha  

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)