• Štúdium v zahraničí

   V septembri sa na našej škole uskutoční prednáška a beseda pre žiakov 4.roč. a septimy s p.Chovancom z Interstudy , ktorý ich oboznámi o podmienkach štúdia vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a pod. Žiaci dostanú katalógy s univerzitami, pozrú si prezentáciu a potom budú môcť dávať rôzne otázky týkajúce sa štúdia v zahraničí .

   Informácie  môžete získať aj na www.interstudy.com

    www.scandiavianstudy.sk, www.unilink.sk

    

   Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus 2018

   V stredu 26.9.2018 žiaci 3.ročníka a sexty navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

   Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

    

   Bez nenávisti - aktivity, diskusia. Viac na www. beznenavisti.sk
      
   OBCHODOVANIE S ĽUĎMI 
    
    V piatok 20.4.2018 žiaci 3. ročníka a septimy absolvovali preventívne aktivity v spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne.V prvej časti pracovali v skupinách a diskutovali o výhodách a nevýhodách práce v zahraničí. Potom si pozreli film, ktorý poukázal na rôzne formy obchodovania s ľuďmi, nevedomosť a naivitu ľudí pri vybavovaní brigády, či práce v zahraničí.

    

     

    

   SCIO testovanie – informácie pre maturantov

   SCIO je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania. Organizuje NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY, ktoré dopĺňajú alebo nahrádzajú prijímacie skúšky na mnohých vysokých školách v ČR a SR. Sídlo spoločnosti je v Prahe, ale skúšky môžete robiť  v 9 mestách na Slovensku, najbližšie v Martine a v Žiline. Miesto konania si vyberiete v on-line prihláške na www.scio.sk. Skúšky prebiehajú formou písomného testu – je stanovených 6 termínov v roku /1. termín je už v decembri/. Uchádzač sa musí na skúšky prihlásiť sám on-line, registrácia zaberie len pár minút. Skúšku môžete opakovať, ak sa vám nepodarí dosiahnuť stanovený percentil. SCIO automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok fakulte, na ktorú sa hlásite. Najčastejšie vyžadovanou skúškou sú Všeobecné študijné predpoklady, potom Základy spoločenských vied na humanitné odbory a Matematika na technické odbory.  

   Na webe SCIO nájdete ukážky testov zdarma a môžete si zakúpiť aj ich študijné materiály. Prijatí budete podľa požadovaného percentilu, ktorý závisí od fakulty a priemerne sa pohybuje od 60 -90. Ak sa vám to nepodarí, niektoré školy robia aj prijímacie skúšky. Zaujímavé je, že skúškami SCIO ročne prejde viac než 20 tisíc žiakov z Česka i Slovenska. Viac informácií nájdete na nástenke VP na 1. poschodí alebo osobne u Mgr.Ľ.Koumbovej.
    
   Európsky veľtrh pomaturitného štúdia Gaudeámus 2017
   V stredu 27.9.2017 sa 98 žiakov našej školy zúčastnilo veľtrhu vysokých škôl  v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Mali možnosť získať informácie o školách nielen na Slovensku, ale aj z Čiech, V.Británie, Dánska,Francúzska a pod.,porozprávať sa s vyučujúcimi, so študentami a získať cenné informácie dôležité pre ich voľbu povolania. Informačné letáky o každej škole, ktorá sa zúčastnila na veľtrhu, vám poskytne výchovná poradkyňa Mgr. Ľubica Koumbová.
    

   POZOR! NOVINKA!

   MV SR otvára v šk.r. 2017/2018 dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore bezpečnostná služba - základná policajná príprava v Pezinku a v Košiciach. Termín podania prihlášok je do 31.7.2017. Viac info na https://www.minv.sk/

   Vo štvrtok 22.6.2017 sa uskutočnila prezentácia PROVOZNĚ EKONOMICKEJ FAKULTY v Brne pre žiakov 3.ročníka, ktorí majú záujem študovať ekonomické odbory. Okrem pedagóga žiakov zaujímavo informovali aj 2 študentky tejto univerzity. Viac info na http://www.pef.mendelu.cz/

   Štúdium vo Veľkej Británii

   V stredu 26.10. 2016 sa na našej škola uskutočnila prezentácia Poradenského centra UniLink pre žiakov 4. ročníka.

   Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii  zastupuje vyše 50 britských univerzít a poskytuje bezplatné poradenstvo pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii. Sú jedinou organizáciou tohto druhu na Slovensku - špecializujú sa výhradne na Britániu a sú hrdí na to, že všetci ich zamestnanci študovali v Británii. Pomáhajú študentom s celým procesom od výberu správneho odboru, až po zariadenie ubytovania a financovania štúdia, vrátane štipendií. Mnohí  študenti si okrem ich bezhraničnej podpory cenia aj komunitu, do ktorej vďaka nim dostanú prístup, keďže majú v Británii už stovky študentov a aj po nastúpení na univerzity sú s nimi v kontakte. Žiaci dostali informačné  materiály a je to na nich, či využijú služby tohto centra.

   Bližšie informácie o Poradenskom Centre UniLink a jeho činnosti nájdete na  stránke http://www.unilink.sk.


   Veľtrh štúdia

   12.10. 2016 sa žiaci 3.ročníka a septimy zúčastnili Veľtrhu štúdia a kariéry v Bratislave - zúčastňujeme sa ho každoročne, má pomôcť žiakom pri výbere vhodnej vysokej školy. Tento rok sa zúčastnilo viac vysokých škôl zo zahraničia.

   Besedy na tému OBCHODOVANIE  S ĽUĎMI

   V spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne sa v pondelok 13.6. 2016 konali besedy v triedach 3.A, 3.B a 3.C  v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Žiaci absolvovali interaktívne aktivity, pozreli si krátky film a diskutovali na tému. V súčasnosti majú možnosť  študovať v zahraničí, taktiež pracovať cez letné prázdniny. Veríme, že získané poznatky im pomôžu, aby nenaleteli podvodníkom a pod.

   Medzinárodný veľtrh vysokých škôl ACADEMIA 2015 v Bratislave  6. - 8.10.2015

   • Zúčastnili sme sa ho v stredu 7.10.2015 (žiaci  3. a 4 roč., septimy , oktávy ), získali sme mnohé materiály o školách. Účasť na veľtrhu má pomôcť žiakom zorientovať sa v širokej ponuke škôl a odborov v SR i v zahraničí.

    

   Zoznam vysokých škôl v SR

   Zoznam vysokých škôl v ČR

    

   Podávanie prihlášok:

   • November – architektúra , december - školy vyžadujúce talentové skúšky.
   • Február – apríl ostatné školy, je potrebné sledovať termín podania prihlášky na internete, prípadne sa informovať u výchovnej poradkyne. Každoročne objednávame knihu Pred štartom na VŠ, v nej sú termíny ako aj ďalšie informácie.
   • Vzor vypísania tlačiva prihlášky nájdete na nástenke o VŠ na 1. poschodí na chodbe smerom k učebni biológie.
   • Väčšina VŠ akceptuje elektronické prihlášky (sú lacnejšie).

    

    

   V utorok 11.11.2014 sme sa zúčastnili (VP a traja žiaci 3. roč. ) Burzy stredných škôl v MsKS v Dolnom Kubíne. Prezentovali sme štúdium na našej škole deviatakom v okrese Dolný Kubín.

    

   V mesiaci november pripravili pre našich žiakov prezentácie : Univerzita Masaryka v Brne a

   Interstudy  (štúdium v zahraničí – Dánsko, Holandsko a Veľká Británia) p.Chovanec.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík