• Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2021/2022

    • Bilingválne  5 ročné štúdium - pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl - 1 triedu s druhým vyučovacím jazykom anglickým  s počtom 24 žiakov.  
    • 4 ročné denné štúdium - pre žiakov deviateho ročníka základných škôl - 2 triedy štvorročného gymnázia s celkovým počtom 48 žiakov. 
    • 8 ročné denné štúdium - pre žiakov piateho ročníka základných škôl - 1 triedu osemročného gymnázia s počtom 20 žiakov.

     

    Prijímacie konanie do prvého ročníka 5 ročného bilingválneho vzdelávacieho programu sa koná 

    • a) v prvom termíne  5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
    • b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021. 

    Kritériá schválené pedagogickou radou o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2021/2022 budú zverejnené v záložke Kritériá.

     

    Prijímacie konanie do prvého ročníka 4 ročného a 8 ročného vzdelávacieho programu sa koná 

    • a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
    • b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021. 

    Kritériá schválené pedagogickou radou o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2021/2022 budú zverejnené v záložke Kritériá.

     
    Postup prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021
    • Zákonný zástupca žiaka  podá prihlášku na štúdium na stredných školách  riaditeľovi ZŠ do 08. apríla 2021.  Formulár prihlášky, po konzultácii so zákonným zástupcom, vypracuje výchovný poradca  školy. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
    • Riaditeľ ZŠ do 16. apríla 2021 odošle prihlášku na strednú školu. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2021/2022 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
    • Do 20. mája 2021 riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a dverách školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
    • Do 25. mája 2021 zákonný zástupca oznámi svoj záujem/nezáujem o štúdium. (viď potvrdenie_o_nastupeni)
    • Následne riaditeľ školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy a oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, a to podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
    • Po prvom kole riaditeľ školy zverejní naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy a po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

     

    Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

     

    Prečo študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava?

    Na našej škole získate kvalitné vzdelanie potrebné pre štúdium na vysokej škole, o čom svedčí úspešnosť našich študentov na prijímacom konaní na univezity na Slovensku, Českej republike, Veľkej Británii, Dánsku atď.

    Učebné plány osemročného a štvorročného štúdia umožňujú našim žiakom vybrať si v posledných dvoch ročníkoch z voliteľných predmetov tie, ktorým sa chcú venovať počas štúdia na vysokej škole.

    Počas celého štúdia sa intenzívne vyučuje prvý cudzí jazyk - anglický alebo nemecký, okrem toho majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký, ruský alebo francúzsky.

    Kvalitná príprava v matematike a prírodných vedách bola už niekoľko krát ocenená viacerými univerzitami a naši študenti boli po štúdiu na vysokej škole ocenení cenami dekana. 

    Škola podporuje mnohé projekty na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Študenti sa pravidelne zajájajú do E-twinningu so školami po celom svete, majú možnosť pobytov v rámci projektov ERASMUS+, rozvíjajú svoju osobnosť v programe DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu), sme zapojení do vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti so zameraním na informatiku a prírodovedné predmety v projekte IT Akadémia.

    Každoročne sa naši študenti umiestńujú na popredných miestach v predmetových a športových olympiádach na krajskej aj celoslovenskej úrovni. Výrazným úspechom je opakovaná účasť na Olympiáde mladých vedcov v Iráne, Azerbajdžane, Argentíne a JAR.

    V päťročnom bilingválnom štúdiu sa v prvom ročníku kladie dôraz na intenzívnu výučbu anglického jazyka (16 hodín týždenne). Od druhého ročníka budú v anglickom jazyku vyučované odborné predmety matematika, informatika, dejepis a geografia. V posledných dvoch ročníkoch majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety.

    Naša škola je zapojená do projektu PASCH, v rámci ktorého na škole pôsobí nemecký lektor, žiaci sa môžu stať členmi divadelného krúžku a zúčastniť sa zahraničných divadelných festivalov, stať sa redaktormi internetového časopisu KLICK, zložiť jazykovú skúšku Zertifikat Deutsch alebo sa uchádzať o trojtýždňový letný jazykový kurz v Nemecku.

    Každý rok pre žiakov našej školy organizujeme exkurzie do zahraničia. Exkurzie môžu žiaci absolvovať aj v rámci jednotlivých predmetov.

    Každoročne organizujeme športové turnaje, Deň jazykov, žiaci pripravujú bažantský a vianočný večierok a školský ples.

    Gymnázium P. O. Hviezdoslava ponúka široký výber krúžkov a mimoškolských aktivít, žiaci vydávajú vlastný študentský časopis a majú možnosť pracovať v školskej rade.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje