Navigácia

 

Výchovná poradkyňa  Mgr.Ľubica Koumbová , e-mail: koumbova@gmail.com

Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy , vzdelávania , osobnostného a profesijného vývinu žiakov. Venuje pozornosť aj integrovaným žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami. Pracuje podľa plánu práce, v ktorom sú stále úlohy v súlade s POP na školský rok a termínované úlohy na každý mesiac.

Spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi, CPPPaP v Dolnom Kubíne, Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí, Mestskou políciou , základnými školami, vysokými školami.

Organizuje besedy so zástupcami VŠ, koordinuje testovanie profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPa P ako aj adaptačné aktivity pre žiakov 1. ročníka a prímy.

 

Konzultácie v školskom roku  2018/2019 :  utorok

Iné dni po dohode so žiakom, rodičom s VP smiley

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa