Navigácia

Popis

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnopsti. Zem je priestor pre život ľudí a má dôležité postavenie vo vzdelávaní mladého človeka, pretože podľa toho ako dobre sa naučí chápať vzájomný vplyv človeka a prírody, podľa toho je šanca ,že životný priestor bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja,enviromentálnej výchovy,multikultúrnej výchovy a mediálnej výchovy.Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom,dôležitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny,pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom,a samozrejme k sebe samému.

Ciele predmetu 

- Hlavným cieľom je zvládnutie a správne využitie nadobudnutých geografických poznatkov a zručností v praxi.

- Žiaci majú dokázať  aplikovať a hodnotiť geografické informácie, dokázať uplatniť informácie georafického rázu v bežnom živote.

- Orientovať sa v aktuálnych situáciách vo svete a na Slovensku.

- V jednotlivých regiónoch Zeme dokázať posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu.

- Geografia prehlbuje orientáciu v dnešnom svete.

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa