• Popis

    • Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnopsti. Zem je priestor pre život ľudí a má dôležité postavenie vo vzdelávaní mladého človeka, pretože podľa toho ako dobre sa naučí chápať vzájomný vplyv človeka a prírody, podľa toho je šanca ,že životný priestor bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja,enviromentálnej výchovy,multikultúrnej výchovy a mediálnej výchovy.Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom,dôležitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny,pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom,a samozrejme k sebe samému.

     Ciele predmetu 

     - Hlavným cieľom je zvládnutie a správne využitie nadobudnutých geografických poznatkov a zručností v praxi.

     - Žiaci majú dokázať  aplikovať a hodnotiť geografické informácie, dokázať uplatniť informácie georafického rázu v bežnom živote.

     - Orientovať sa v aktuálnych situáciách vo svete a na Slovensku.

     - V jednotlivých regiónoch Zeme dokázať posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu.

     - Geografia prehlbuje orientáciu v dnešnom svete.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie