Navigácia

Maturita z informatiky

smiley Základné informácie o maturite 2019:

Charakteristika úloh maturitných zadaní
ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Každé zadanie sa skladá z dvoch úloh:
úloha č. 1 – riešenie algoritmického problému
v konkrétnom programovacom jazyku

úloha č. 2 – riešenie praktickej úlohy alebo opísanie témy
a uvedenie príkladov

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní:
úloha č. 1 – algoritmy a programovanie
úloha č. 2 – informácie okolo nás, informačná spoločnosť, počítačové systémy, internet, aplikačný softvér.

Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní informačno-komunikačných technológií a preverenie jeho schopnosti aplikovať získané teoretické poznatky v praxi. Riešenie maturitného zadania sa musí realizovať prostriedkami informačno-komunikačných technológií. Formulácia zadania bude obsahovať cieľ, ktorý má študent dosiahnuť, ale nie prostriedky, ktorými ho má dosiahnuť. Výber prostriedkov a ich zvládnutie v procese riešenia zadania je súčasťou hodnotenia žiaka.

Hodnotenie
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 7 : 3
 
Trvanie skúšky: 20 minút
Čas na prípravu: 30 minút

angel Stiahnite si stručný prehľad požiadaviek k úlohám č.2 jednotlivých maturitných zadaní: maturitné tézy

angel Preštudujte si cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa