Navigácia

Popis

Biológia je súčasťou prírodných vied a svojim obsahom a cieľmi nadväzuje na poznatky predmetu prírodoveda (3.-4.roč. ZŠ) a predmetu prírodopis (5.-9.roč ZŠ).
Biológia ako predmet rozvíja a prehlbuje nielen odborné vedomosti, ale upevňuje aj lásku k prírode, vzťah k vlastnému zdraviu a formujú environmentálne postoje každého z nás.
 
 
Nastoľuje aj vážne etické otázky v súvislosti s rozvojom genetického inžinierstva, s objasnením genetického kódu človeka a s klonovaním rastlín, ale aj živočíchov. Záujem o nové vedecké výsledky v tomto predmete ich robí zaujímavými pre mnohých našich žiakov. Výuka biológie prebieha v odborných učebniach a v laboratóriách, kde si žiaci prakticky overujú nadobudnuté teoretické poznatky.
 
 
Učitelia ich vedú ku kvalitným a trvalým vedomostiam. Tradičné vyučovacie metódy obohacujú o nové a hľadajú aj iné spôsoby hodnotenia žiakov, aby ich motivovali k aktivite a snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Hodiny biológie a ekológie. laboratórnych prác a semináre sú otvorené pre diskusiu, referáty a rôzne projekty zamerané na naliehavosť riešenia praktických problémov.

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa