Navigácia

Popis

Fyzika ako povinný učebný predmet sa vyučuje v troch ročníkoch štvorročného a vo všetkých ročníkoch osemročného gymnázia. V štvrtom ročníku štvorročného gymnázia sa fyzika vyučuje ako voliteľný predmet.                                                Výsledky vo vzdelávaní  v prírodovednom predmete fyzika možno charakterizovať ako dobré až veľmi dobré.

Vychádzajúc z plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov a analýzy práce PK sa činnosť PK-fyziky bude zameriavať na plnenie týchto úloh:

•Úprava a aktualizácia tematických plánov podľa platných učebných osnov

•Príprava žiakov na maturitnú skúšku z fyziky: Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Úloha č.1: Žiak teoreticky opíše fyzikálny  jav, pojem, vzťah a rieši jednoduchú úlohu súvisiacu s témou (prevláda monológ).                      

Úloha č.2: Žiak rieši štrukturovanú úlohu, v ktorej musí aplikovať teoretické poznatky z určitých tematických celkov (prevláda dialóg s maturitnou komisiou).

Úloha č.3: Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, pričom využíva svoj zošit z laboratórnych cvičení (uplatňuje sa aj forma dialógu s ma-turitnou komisiou).

Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3

•Žiakov hodnotiť priebežne, v testových úlohách používať stupnicu:

              stupeň 1  výborný:             90% - 100%

              stupeň 2 chválitebný:         75% - 89%

              stupeň  3 dobrý:                  50% - 74%

              stupeň 4 dostatočný:          30% - 49%

              stupeň 5 nedostatočný:        0% - 29%

• Využívať rôzne metódy a formy práce s dôrazom na motiváciu  žiakov.

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa