Navigácia

 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa nachádza v starej historickej budove postavenej v roku 1894 v centrálnej mestskej zóne. Významnou udalosťou pri slávnostnom otvorení školy dňa 21. septembra 1919 bola prítomnosť samotného básnika a spisovateľa P. O. Hviezdoslava, ktorého meno máme v názve nášho gymnázia. Prví abiturienti  reálneho gymnázia maturovali v školskom roku 1922/ 1923. Počas takmer 90 ročnej existencie vzdelávacej inštitúcie opustilo naše gymnázium viac ako 5 500 absolventov, z ktorých mnohí sa stali poprednými osobnosťami hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života. 
 

Gymnázium je dnes samostatný právny subjekt zriadený Žilinským samosprávnym krajom s kapacitou 19–tich tried s 592 žiakmi. Z toho je 12 tried štvorročného štúdia, v každom ročníku  sú 3 triedy, kde študuje 386 žiakov a 7 tried v osemročnom gymnáziu (II.OG - VIII.OG  /Sekunda až Oktáva/)  - 206 žiakov.
Veľmi dobrá spolupráca je so ZŠ v meste ako aj v okolitých obciach. Záujem o štúdium na našom gymnáziu je veľký, nielen z regiónu Oravy, ale aj z iných  regiónov Slovenska. 

V súčasnom období sa podarilo v spolupráci so zriaďovateľom zrealizovať prístavbu školy, v ktorej sa nachádza športová hala a už aj nové dokončené učebne cudzích jazykov (Aj, Nj, Frj, Rj). S prístavbou sa vytvorila v areáli školy aj oddychová zóna pre študentov a učiteľov.
 

Z tejto školy vyšlo a možno ešte aj vyjde množstvo úspešných a dobrých ľudí, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za to, akí sú. Naším primárnym cieľom je komplexnosť a tvorivosť vo vyučovacom procese, aby študent komplexne a tvorivo získaval poznatky z vecí okolo seba, pre seba a bol flexibilný v každej situácií. Chceme, aby cesta k úspechu našich absolventov bola radostná, tvorivá, slobodná a zodpovedná.

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa