Slovenský jazyk a literatúra

    • Popis

    •  

      

     Ó, mládež!... My už starší; pozajdeme

     na pokoj k otcom... O tom však je reč:

     šťastnejšie sejte rodoľubstvo semä,

     znášajte lepšie veľkú rodopéč!

      

     Ó, mládež! Bár bych aspoň naposled

     zaspievať stačil pieseň: že by vzory

     som vylákal tvár a z brázd dumných v let

     škovránkov jasné vyduril som chóry!

      

     No v iných bralách junač vesny hniezdi:

     Vy!... Roztočte, ó, svitu zlatohlav,

     zjatrite v pozdný záblesk všetky hviezdy,

     ichž obdivovať znal len – Hviezdoslav...

      

     P. O. Hviezdoslav

      

     Rovnako ako významný slovenský spisovateľ P. O. Hviezdoslav, aj my, učitelia, vkladáme veľkú nádej do úsilí mládeže a veríme, že v nich budujeme lásku nielen k materinskému jazyku, ale aj k rodnej hrude – Slovensku.

     Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry na gymnáziu je pomáhať žiakom vytvárať poznatky, zážitky a získavať skúsenosti, nie smerovať učenie len na sprostredkovanie a zapamätanie hotových poznatkov. Úlohou učiteľa nie je len predkladanie hotových poznatkov, ale aj vytvorenie podmienok a pripravenie podnetov na to, aby žiaci nadobudli vedomosti a zručnosti vlastným úsilím. Súčasťou vyučovania je preto využívanie rôznych metód práce (komunikatívno-zážitkové vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne učenie), pomocou ktorých sa žiaci majú naučiť pracovať samostatne, ale i v skupinách, študovať literatúru, využívať klasickú a virtuálnu knižnicu, vyhľadávať a získavať informácie z integrovaného informačného systému a spoľahlivých zdrojov internetu.

      

     Charakteristika predmetu

      

     Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazyková a literárna. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí.

     Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka a v tomto chápaní predstavuje základ celého učebného procesu. Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii a zodpovedajú vekovým a vzdelanostným možnostiam žiakov.

     Cieľom literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov zamerané na špecifické poznávanie sveta, porozumenie medziľudských vzťahov a rozvíjanie estetického cítenia. Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako nástroja na všestranné osvojovanie umeleckého textu. Dôraz sa kladie na postupné rozvíjanie čitateľa od schopnosti analyzovať sémantiku umeleckého textu (analytické čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej podstaty textu, až po schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni spracovania, t. j. syntetizovať ho, interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, hodnotiace čítanie).

     Vnútorné delenie predmetu slovenský jazyk a literatúra je v plnej kompetencii učiteľa a príslušnej predmetovej komisie, rovnako ako aj osnovanie učiva počas štúdia.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie