• Práca PK

    •  

     Hlavné ciele a plány PK: 

     - rozvíjať u žiakov kultúrnu identitu, kultúrno-historické povedomie

     - rozvíjať schopnosti porozumieť iným kultúram

     -  rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a kultúr

     -  porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe

     -  formovať zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kult. ponuke

        a médiám

     -  rozvíjať schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií

     -  protidrogová a environmentálna výchova

     -  dbať na medziľudské vzťahy

     -  rozvíjať kultúru správania, etiketu, bontón

     -  spájať  vyučovanie s praktickým životom (hodiny v Oravskej galérii, Dome T. 

        Florina, Kine Choč, ZUŠ, Msks, Mestskej knižnici...)

     -  estetizovať učebne a priestory školy

     -  tvoriť nové učebné pomôcky, skvalitňovať vyučovací proces

     -  sledovať odbornú literatúru

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie