Navigácia

 

Hlavné ciele a plány PK: 

- rozvíjať u žiakov kultúrnu identitu, kultúrno-historické povedomie

- rozvíjať schopnosti porozumieť iným kultúram

-  rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a kultúr

-  porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe

-  formovať zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kult. ponuke

   a médiám

-  rozvíjať schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií

-  protidrogová a environmentálna výchova

-  dbať na medziľudské vzťahy

-  rozvíjať kultúru správania, etiketu, bontón

-  spájať  vyučovanie s praktickým životom (hodiny v Oravskej galérii, Dome T. 

   Florina, Kine Choč, ZUŠ, Msks, Mestskej knižnici...)

-  estetizovať učebne a priestory školy

-  tvoriť nové učebné pomôcky, skvalitňovať vyučovací proces

-  sledovať odbornú literatúru

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa