Navigácia

Práca PK

Podľa možnosti vyučovanie geografie prebieha

     v odbornej učebni .Do práce PK boli zapracované požiadavky kladené škols.

     reformou.

    Niektoré z úloh:      -informovať žiakov s požiadavkami na vedomosti a zručnosti,

                                 -žiakov oboznámiť s kritériami hodnotenia,

                                 -vo zvýšenej forme využívať moderné formy vyučov.a IKT,

                                 -viesť žiakov k  samostatnosti,schopnosti vedieť sa prejaviť

                                  a obhájiť si názor,viesť ich k práci v skupine,

                                 -žiakov zapojiť do práce v projektoch,

                                 -zúčastňovať sa filmových  predstavení a iných podujatí,

                                 -organizovať besedy a stretnutia,

                                 -organizovať exkurzie.     

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa