• Práca PK

    • Podľa možnosti vyučovanie geografie prebieha

          v odbornej učebni .Do práce PK boli zapracované požiadavky kladené škols.

          reformou.

         Niektoré z úloh:      -informovať žiakov s požiadavkami na vedomosti a zručnosti,

                                      -žiakov oboznámiť s kritériami hodnotenia,

                                      -vo zvýšenej forme využívať moderné formy vyučov.a IKT,

                                      -viesť žiakov k  samostatnosti,schopnosti vedieť sa prejaviť

                                       a obhájiť si názor,viesť ich k práci v skupine,

                                      -žiakov zapojiť do práce v projektoch,

                                      -zúčastňovať sa filmových  predstavení a iných podujatí,

                                      -organizovať besedy a stretnutia,

                                      -organizovať exkurzie.     

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie