• Maturita z Geografie

    • Požiadavky na vedomosti a zručnosti konkrétne vymedzujú, ktoré vedomosti a zručnosti by mali žiaci počas štúdia získať a vedieť preukázať. Súčasťou požiadaviek na vedomosti a zručnosti sú ukážky exemplifikačných úloh, ktoré ilustrujú a spresňujú hĺbku a šírku požiadaviek, ukážky, ktoré uvádzajú príklady, ako majú žiaci ovládať uvedené požiadavky. Úlohy sú formulované tak, aby reprezentovali celú šírku geografických schopností. Sú medzi nimi:

     • úlohy na interpretáciu získaných poznatkov,
     Príklad: Vymenujte základné typy vzduchových hmôt a charakterizujte ich vlastnosti.
     • úlohy na porozumenie (a vysvetlenie) javov a vzťahov medzi geografickými pojmami, javmi,
     Príklad: Vysvetlite, ako na atmosférickom fronte vznikne cyklóna.
     • úlohy na porozumenie vzájomného vzťahu medzi krajinou a človekom,
     • úlohy na rozvoj schopností riešiť problémy,
     Príklad: V najľudnatejších štátoch Ázie zhodnoťte problémy spojené s preľudnením (India,Čína). Na základe informácií z médií zosumarizujte, ako sa rieši problém preľudnenia.
     • úlohy na schopnosť s porozumením čítať text a získavať z neho informácie,
     • úlohy na schopnosť projektovať prácu,
     Príklad: Navrhnite optimálne funkčné členenie vami vymysleného mesta a opíšte ho.
     • úlohy na schopnosť zvýšenia adaptability človeka v meniacom sa prostredí,
     • úlohy na schopnosť porozumieť kultúram,
     • úlohy na prácu s mapou,
     Príklad: Porovnajte (pomocou mapy) vybrané povrchové celky a zhodnoťte ich vplyv na rozmiestnenie hlavných
     trás dopravy.
     • úlohy na tvorbu máp, diagramov, kartogramov a i.,
     Príklad: Vytvorte diagram tovarovej štruktúry zahraničného obchodu Slovenska v roku 2002 (pomocou
     štatistických údajov).
     • experimentálne úlohy, podklady z terénu,
     Príklad: Podľa podkladov predpovedí počasia uveďte, či ho ovplyvňovalo anticyklonálne alebo cyklonálne
     prúdenie.
     • úlohy s využitím formalizácie väzieb (matematika, fyzika a i.),
     Príklad: Vypočítajte rozdiel miestnych časov dvoch miest, ak rozdiel ich geografickej dĺžky je 20°.
     • úlohy na získavanie informácií zo zdrojov,
     Príklad: Z tabuliek zistite päť najväčších námorných prístavov podľa objemu prepraveného tovaru.
     • úlohy na slovné vyjadrovanie,
     Príklad: Opíšte osídľovanie Austrálie Európanmi, uveďte aké problémy s tým súviseli a aký je vzťah medzi
     pôvodným obyvateľstvom a prisťahovalcami.
     • úlohy na využitie informácii v praktickom živote.
     Príklad: Zhodnoťte možnosti rozvoja jednotlivých druhov cestovného ruchu v miestnej oblasti

     Charakteristika úloh maturitných zadaní
     Každé zadanie sa skladá z 3 úloh:
     Úloha č. 1: je širšie koncipovaná, jej cieľom je preveriť žiakove vedomosti a zručnosti v danej oblasti, spôsob logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov, vzťahov. Cieľom je preveriť aj zručnosť práce so zdrojmi, ktoré má žiak k dispozícii k danej otázke. Prevláda forma monológu, odpoveď trvá asi 5 minút.
     Úloha č. 2: je formulovaná ako aplikačná úloha. Úlohou žiaka je predviesť najvhodnejší spôsob riešenia, obhájiť správnosť svojho postupu a vedieť komunikovať i argumentovať o danom probléme. Pri odpovedi má žiak k dispozícii geografické zdroje. Prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie, odpoveď trvá asi 5 minút.
     Úloha č. 3: je formulovaná ako konkrétna problémová úloha na úrovni najvyšších myšlienkových operácií( analýza, syntéza, hodnotenie), pri ktorej riešení môžu žiaci uplatniť vedomosti a zručnosti získané počas celého štúdia. Žiak predvedie svoje riešenie problému a obhajuje jeho správnosť na základe geografických zdrojov. Prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie, odpoveď trvá asi 10 minút.

     Všeobecné pomôcky
     -
     Všeobecnozemepisné mapy
     - Tematické mapy

     Hodnotenie
     a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 – 5
     b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni  je 1 : 2 : 3

     Trvanie skúšky: 20 minút.
     Čas na prípravu: 20 minút.

     Napr. zadanie č.  ........

     1.   úloha : Teoretické základy geografie
     - popíšte základné etapy vo vývoji geografie
     - charakterizujte geografiu ako vedu, jej postavenie v systéme vied
     - objekt a metódy skúmania
     2   úloha: Prirodzený pohyb obyvateľstva
     - vysvetlite pojmy natalita, mortalita, prirodzený prírastok a  prirodzený     úbytok
     -  faktory ovplyvňujúce prirodzenú zmenu obyvateľstva
     -  porovnajte prirodzený prírastok vyspelých a rozvojových krajín
     3.   úloha: Austrália a Oceánia
     - na základe poznatkov z geografie vysvetlite zvláštnosti fauny Austrálie a   Oceánie
     - charakterizujte Austrálsky zväz , poukážte na špecifiká poľnohospodárstva daného regiónu     lokalizujte na mape oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
     - rozdelenie Oceánie.

     Tematické okruhy a kľúčové pojmy

     1. Význam geografie pre ľudskú spoločnosť
     Pojem geografia, objekt geografie, predmet geografie, krajinná sféra, krajina, fyzickogeografická a socioekonomická sféra, význam geografie pre človeka, geografia ako pomoc pri riešení problémov.

     2. Planéta Zem a jej zobrazovanie
     Zem vo vesmíre, vesmír, galaxia, slnečná sústava, planéty, mesiace, tvar Zeme, veľkosť Zeme, pohyby Zeme a ich dôsledky, modely Zeme, rotácia Zeme, čas rotácie, slnečný deň, uhlová rýchlosť rotácie, časové pásma, pásmový čas, miestny čas, obeh Zeme okolo Slnka a jeho dôsledky, tvar dráhy obehu Zeme, skutočné pohyby Zeme a zdanlivé pohyby Slnka, uhol zemskej osi k rovine obehu, kartografia, mapa, proces tvorby máp, mierka mapy, druhy máp podľa mierky, kartografické zobrazenia (priame, nepriame, rovnakouhlé, rovnakoplošné, azimutálne, valcové, kužeľové), obsah mapy (topografický, tematický), legenda, geografická poloha a charakteristika Mesiaca (veľkosť, vzdialenosť od Zeme), pohyby, fázy, vplyv Mesiaca na Zem (príliv, odliv, význam slapových javov).

     3. Fyzickogeografické regióny sveta
     Atmosféra
     Atmosféra, meteorológia, význam atmosféry, zloženie a členenie atmosféry, počasie, meteorologické prvky, meteorologické javy, klíma, klimatotvorné činitele a ich význam v praxi, makroklíma,mikroklíma, rozloženie teploty a zrážok na Zemi, teplotné pásma, tepelná rovnováha, činitele vplývajúce na rozloženie zrážok, zrážkové pásma, prúdenie vzduchu, vietor, všeobecná cirkulácia ovzdušia, Coriolisova sila, monzúny, pasáty, západné a východné vetry, miestne vetry, inverzia teploty, možnosť aplikácie všeobecných poznatkov o pohybe vzduchu na malom území, vzduchové hmoty, atmosferické fronty (arktický, polárny, tropický), mimotropické tlakové útvary,
     cyklóny, tlakové útvary na polárnom fronte, tropické tlakové útvary, tropické cyklóny, stacionárne cyklóny, znaky oceánskeho a kontinentálneho podnebia; hlavné klimatické pásma (podľa Alisova), ekvatoriálne, subekvatoriálne, subtropické, pásmo miernych šírok, subarktické, arktické; topoklíma, miestne vetry, inverzia teploty, klimatické diagramy a práca s nimi, znečistenie ovzdušia, význam ozónovej vrstvy.
     Litosféra a georeliéf
     Litosféra,
     zloženie zemského telesa, stavba a vlastnosti zemskej kôry, rozdelenie litosféry(pevninská, oceánska), horniny tvoriace litosféru, astenosféra, litosférické dosky a ich pohyb, dôsledky ich pohybov, vnútorné procesy, vznik pohorí, vulkanizmus, zemetrasenie, vrásové poruchy, príkrovy, planetárne členenie litosféry, stabilné časti pevnín, štíty, platformy, mobilné orogénne zóny, jednotky oceánskeho dna, tvárnosť zemského povrchu, pôsobenie geomorfologických činiteľov (vodou, mrazom podmienené, gravitačné, kozmogénne, biogénne, antropogénne procesy), typy georeliéfu.
     Hydrosféra
     Hydrosféra
     , voda na Zemi a jej zásoby, svetový oceán a jeho časti, moria, teplota a salinita,
     dynamika morskej vody (kozmické vplyvy, fyzikálnomechanické a geodynamické vplyvy), voda
     súše, povrchové toky, hydrografická sieť, povodie, rozvodie, úmorie, hustota a tvar riečnej siete,
     vodný stav, prietok, režim odtoku, jazerá, vodné nádrže, ľadovce a stála snehová pokrývka, podpovrchová voda, význam vody pre človeka, problémy v oblastiach s nedostatočnými zásobami vody, príklady riešenia problémov spojených s nedostatkom vody.
     Pedosféra
     Pedosféra
     , pôda, pôdotvorné činitele, pôdne horizonty, zloženie pôd, štruktúra a textúra pôdy,reakcia pôdy, humus, úrodnosť pôdy, pôdne druhy, pôdotvorné procesy, pôdne typy, význam pôd pre človeka, ochrana pôdy, problémy,spojené s nedostatkom vhodnej pôdy.
     Biosféra
     Biosféra
     , ekologické činitele, krajinný ekosystém, bioklimatické pásma, vznik bioklimatických pásiem a ich rozloženie na Zemi, rastlinstvo a živočíšstvo oceánov, vertikálne členenie biosféry, význam biosféry pre človeka, ochrana ekosystémov.

     4. Humánnogeografické regióny sveta
     Charakteristika obyvateľstva
     Humánnogeografické regióny sveta, kritéria na vyčlenenie regiónov, počet obyvateľov na Zemi, počet obyvateľov v jednotlivých regiónoch, faktory ovplyvňujúce rast a pokles počtu obyvateľstva, populačná explózia, problémy spojené s populačnou explóziou, rozmiestnenie obyvateľstva, hustota obyvateľstva, predpoklady osídľovania, dynamika obyvateľstva, prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva, demografický cyklus, štruktúra obyvateľstva podľa biologických, ekonomických a kultúrnych znakov v jednotlivých regiónoch.
     Činnosť obyvateľstva v jednotlivých regiónoch
     Poľnohospodárska
     výroba, význam poľnohospodárstva pre človeka, činitele ovplyvňujúce lokalizáciu poľnohospodárstva, poľnohospodárska pôda, typy poľnohospodárskej krajiny, poľnohospodárska výroba, rastlinná výroba, živočíšna výroba, ťažba nerastných surovín, priemyselná výroba, hlavné odvetvia priemyselnej výroby, lokalizácia priemyselnej výroby, hlavné oblasti koncentrácie rozmiestnenia priemyslu, význam priemyselnej výroby pre človeka, doprava, význam dopravy, činitele ovplyvňujúce lokalizáciu dopravných ciest a zariadení, členenie dopravy, doprava v jednotlivých regiónoch sveta, cestovný ruch, význam cestovného ruchu, druhy a formy cestovného ruchu, oblasti cestovného ruchu, zahraničný obchod, export, import, platobná bilancia, služby,
     hodnotenie vyspelosti štátov (ich skupín) podľa prevládajúceho zastúpenia primárneho, sekundárneho, terciárneho, kvartérneho sektoru v ich ekonomike (HDP, zamestnanosť).
     Sídla v jednotlivých regiónoch
     Osídlenie, sídlo, obec, mestské a vidiecke osídlenie, metropola, aglomerácia, konurbácia, megalopolis, štruktúra sídel, funkcie sídel, funkčné členenie mesta, centrum mesta, priestorový rast mesta, proces urbanizácie.

     5. Regionálna geografia sveta (Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália a Oceánia, polárne oblasti,Svetový oceán)
     Zmeny na politickej mape sveta po 2. svetovej vojne, zoskupenia štátov, spoločenské
     a hospodárske organizácie, štáty a politické zriadenie v štátoch.
     Regióny Európy
     Severná Európa, západná Európa, stredná Európa, východná a juhovýchodná Európa, južná a juhozápadná Európa a fyzickogeografická charakteristika regiónov Európy
     Matematickogeografická poloha, fyzickogeografická poloha, rozloha, hranice, horizontálna členitosť.Škandinávsky polostrov, Pyrenejský polostrov, Apeninský polostrov, Balkánsky polostrov, Jutský polostrov, Britské ostrovy,Sicília, Island, Kréta, Malta, Sardínia, Korzika, Baleáry, Gibraltársky prieliv, Lamanšský prieliv, Bospor,Dardanely, Severné more, Baltské more, Čierne more, Stredozemné more, Kaspické more, Nórske more.
     Vertikálna členitosť, lokalizácia prvkov podľa mapy Baltský štít, Ruská tabuľa, vrásové pohoria;
     Východoeurópska nížina, Severonemecká nížina, Pádska nížina, Malá dunajská kotlina, Veľká dunajská kotlina,Škandinávske vrchy, Kaledónska vysočina, Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty, Dináre, Stará planina, Pindos, Ural, Rumunská (Valašská) nížina, Centrálny masív, Sierra Nevada; podnebné pásma, vplyv klimatotvorných činiteľov na podnebie (Golfský prúd, západné vetry, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška), úmoria, vodné toky, jazerá, prieplavy, bezodtoková oblasť, Volga, Dneper, Don, Pečora, Severná Dvina, Dunaj, Rýn, Rhôna, Seina, Loira, Garonne, Ebro, Tajo, Duero, Pád, Tiber, Inn, Labe, Odra, Visla, Ladožské jazero, Kaspické more; ochrana a tvorba
     krajiny.
     Obyvateľstvo a sídla
     Rozmiestnenie (hustota) obyvateľstva a činitele, ktoré ho ovplyvňujú, prirodzený prírastok obyvateľstva; štruktúra obyvateľstva podľa národov, jazykových skupín, náboženstva; sídelná štruktúra, urbanizácia, vidiecke osídlenie, oblasti s prevahou vidieckeho a mestského osídlenia; sídla hlavné mestá, ďalšie významné mestá Brno, Ostrava, Hamburg, Lipsko, Bonn, Mníchov, Dortmund, Düsseldorf, Antverpy, Rotterdam, Marseille, Lyon, Bordeaux,
     Glasgov, Edinburg, Birmingham, Liverpool, Barcelona, Porto, Göteborg, Malmö, Krakov, Ženeva, Bazilej, Miláno, Florencia, Sankt-Peterburg.
     Hospodárstvo a služby
     Charakter hospodárstva a jeho vývoj, priemysel, priemyselné oblasti, zameranie priemyselnej výroby v jednotlivých oblastiach; poľnohospodárstvo, poľnohospodárske oblasti, zameranie oľnohospodárskej výroby v jednotlivých oblastiach; doprava (cestná, železničná, letecká, námorná), letiská, prístavy, cestovný ruch, služby.

     Ázia - Regióny Ázie a ich fyzickogeografická charakteristika
     Severná Ázia, (ázijská časť Ruskej federácie), južná a juhovýchodná Ázia, (monzúnová Ázia),stredná
     Ázia,východná Ázia, juhozápadná Ázia a Zakaukazské štáty, Čína, Japonsko, India, Turecko, Indonézia, Filipíny, Irán, Irak, Pakistan, Izrael, Malajzia.
     Matematickogeografická poloha, fyzickogeografická poloha, prvky horizontálnej členitosti a ich lokalizácia podľa mapy Malá Ázia, Arabský polostrov, Predná India, Zadná India, Cejlón, Filipíny, Japonské ostrovy, Malajský polostrov, Veľké Sundy, Sachalin, Kamčatka, Kórejský polostrov, Taiwan, Cyprus, Suezský prieplav, Arabské more, Bengálsky záliv, Červené more, Juhočínske more, Východočínske more, Kórejský prieliv, Žlté more, Ochotské more; prvky vertikálnej členitosti a ich lokalizácia podľa mapy. Himaláje, Karakoram, Ťanšan, Hindúkuš, Pamír, Kaukaz, Tibetská náhorná plošina, Altaj, Dekanská plošina, Indogangská nížina, Mezopotámska nížina, Veľká čínska nížina); sopečné oblasti, najvyššie vrchy; podnebné pásma, klimatotvorné činitele (morské prúdy, vplyv oceánov, monzúnov, pravidelných vetrov, vzdialenosti od oceánov, nadmorskej výšky); prvky
     hydrografickej siete a ich lokalizácia podľa mapy. Chang Jiang (Jang-c´-ťiang), Huang He, Amur, Ganga, Indus, Mekong, Brahmaputra, Eufrat, Tigris, Lena, Ob, Irtyš, Jenisej, Angara, Bajkal, Balchašské jazero, Aralské jazero, bezodtoková oblasť Kaspického mora, tundra, tajga, púšte (Gobi, Nafúd, Rub al-Kali, Karakum, Kyzylkum), stepi, dažďové lesy, monzúnové lesy, subtropické rastlinstvo.
     Humánnogeografická charakteristika regiónov
     Rozmiestnenie (hustota) obyvateľstva a činitele, ktoré ju ovplyvňujú, husto a riedko zaľudnené oblasti, rasová, národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva; sídla a ich lokalizácia podľa mapy: Istanbul, Teherán, Bagdad, Rijád, Tel Aviv – Yafo, Karáči, Dillí, Kalkata, Bombaj, Bangkok, Kuala Lumpur, Dháka, Jakarta, Manila, Peking, Šanghaj, Kanton, Tokio, Soul, Almaty, Taškent, Vladivostok, Nagoja, Osaka. Charakter hospodárstva a jeho vývoj, poľnohospodárske výrobné oblasti, zameranie poľnohospodárskej výroby Ázie, priemysel, regióny s rozvinutou priemyselnou výrobou, rýchlo sa rozvíjajúce štáty (moderné technológie), služby, doprava, cestovný ruch.

     Afrika - Regióny Afriky a ich fyzickogeografická charakteristika
     Severná, západná, východná,stredná, južná  Afrika
     Matematickogeografická poloha, fyzickogeografická poloha svetadiela, prvky horizontálnej členitosti a ich lokalizácia podľa mapy (Madagaskar, Kanárske ostrovy, Guinejský záliv, Veľká Syrta, Stredozemné more, Gibraltársky prieliv, Somálsky polostrov, Suezský prieplav, Červené more, Báb el Mandeb, Mozambický prieliv). Vertikálna členitosť, jej prvky a lokalizácia podľa mapy (náhorné plošiny, pohoria, panvy, sopky, Východoafrická priekopová prepadlina, Dračie vrchy, Atlas, Etiópska vysočina, Čadská panva, Kalahari, Ahaggar, Tibesti, Adamanská vysočina, Guinejská vysočina), podnebné pásma, vplyv klimatotvorných činiteľov na charakteristiku podnebných pásiem, úmoria, bezodtokové oblasti, prvky hydrografickej siete a ich lokalizácia (Níl, Kongo, Niger,Zambezi, Volta, Okavango, Viktóriino jazero, Tanganika, Čadské jazero, Limpopo, Násirovo jazero – Asuánska
     vodná nádrž, Kariba, Viktóriine vodopády, Malawi); rozšírenie typov krajín podľa podnebia, dažďové lesy,savany, púšte, subtropické rastlinstvo.
     Humánnogeografická charakteristika regiónov
     Počet a rozmiestnenie obyvateľstva, štruktúra obyvateľstva (rasy, národy, náboženstvá), kultúra,tradície obyvateľstva v jednotlivých oblastiach Afriky sídla a ich lokalizácia podľa mapy, Alžír,Káhira, Addis Abeba, Akkra, Nairobi, Pretória, Johannesburg, Kapské Mesto, Antananarivo, Chartúm, Abidjan, Lagos, Ibadan, Kinshasa, Rabat, Casablanca, Alexandria, Tripolis, Tunis; urbanizácia, veľké mestá a ich problémy, poľnohospodárstvo,priemysel, lesné hospodárstvo, služby,doprava, cestovný ruch, exkurzná trasa, komplexná geografická
     charakteristika oblasti.

     Amerika - Regióny Ameriky a ich fyzickogeografická charakteristika
     Severná, Stredná a Južná Amerika, USA, Kanada, stredoamerické štáty (Mexico), Brazília, Laplatské štáty,(Argentína), andské štáty.
     Matematickogeografická poloha, fyzickogeografická poloha, socioekonomická poloha, prvky horizontálnej členitosti a ich lokalizácia podľa mapy (Labrador, Aljašský polostrov, Baffinov ostrov, Kalifornský polostrov, Yucatánsky polostrov, Florida, Grónsko, Veľké Antily, Malé Antily,Galapágy, Ohňová zem, Falklandy, Beringov prieliv, Drakov prieliv, Karibské more, Magalhãesov prieliv, Panamský prieplav, Hudsonov záliv, Kalifornský záliv, Mexický záliv, Karibské more).Prvky vertikálnej členitosti a ich lokalizácia podľa mapy (Apalačské vrchy, Kordillery, Andy, Brazílska vysočina, Guyanská vysočina, Amazonská nížina, Laplatská nížina, Pobrežná nížina,
     Arktická nížina, Mexická plošina, Veľké prérie, Veľká panva, Veľký kaňon, Atacama); podnebné pásma,vplyv klimatotvorných činiteľov (morské prúdy, pravidelné vetry, tropické cyklóny) na podnebie; prvky hydrografickej siete a ich lokalizácia podľa mapy (Amazonka, Orinoco, Parana, Mississippi, Missouri, Rieka sv.Vavrinca, Yukon, Colorado, Ohio, Tennesee, Veľké kanadské jazerá, Veľké medvedie jazero, Veľké soľné jazero, Titicaca, Veľké jazero otrokov, Niagarské vodopády, Angelov vodopád, Iguacu); polárne oblasti, tundra, tajga, listnaté a zmiešané lesy, stepi, dažďové lesy, subtropické rastlinstvo, ochrana a tvorba krajiny (národné parky), komplexná charakteristika prírodných krajín.
     Humánnogeografická charakteristika regiónov
     Rozmiestnenie (hustota) obyvateľstva, štruktúra obyvateľstva (rasová, národnostná, náboženská), kultúra a tradície obyvateľstva v jednotlivých oblastiach Ameriky, lokalizačné predpoklady osídlenia; sídla, hlavné mestá, ďalšie dôležité hospodárske a kultúrne strediská štátov (New York, Washington, Chicago, Detroit, Pittsburg, Cleveland, Baltimore, Seattle, Vancouver, Philadelphia, Boston, Atlanta, Los Angeles, Ottawa, Toronto, Caracas, São Paulo, Belo Horizonte, Mexiko, Santiago, Havana, Rio de Janeiro, Bogota, Buenos Aires, Montevideo); charakter hospodárstva, jeho vývoj, poľnohospodárstvo, typy poľnohospodárskej výroby, priemysel, odvetvia a oblasti
     priemyselnej výroby, doprava, služby, cestovný ruch, exkurzná trasa, komplexná geografická charakteristika regiónu.
     Austrália a Oceánia
     Austrálsky zväz, Nový Zéland, Papua – Nová Guinea, samostatné štáty, závislé územia.
     Matematickogeografická poloha, fyzickogeografická poloha, socioekonomická poloha svetadiela, prvky horizontálnej členitosti a ich lokalizácia podľa mapy (Arnhemská zem, Yorský polostrov, Karpentársky záliv, Veľký austrálsky záliv, Tasmánia, Bassov prieliv, Torresov prieliv, Veľká koralová bariéra, Nový Zéland, Nová Guinea, Nová Kaledónia, Tahiti, Havajské ostrovy, Melanézia, Mikronézia, Polynézia, Nullarborská nížina, Veľká artézska panva, Austrálske Alpy, Macdonnelove vrchy, Musgravove vrchy, Veľké predelové vrchy, Južné Alpy, Darling, Murray, Eyrovo jazero), podnebné oblasti v Austrálii a Oceánii, Západoaustrálska plošina, Veľká piesočná púšť, Veľká Viktóriina púšť.
     Obyvateľstvo a sídla
     Rozmiestnenie obyvateľstva, štruktúra obyvateľstva (rasy, národy, náboženstvá), osídľovanie svetadiela; sídla a ich poloha Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart, Perth, Brisbane, Auckland, Wellington, urbanizácia, prisťahovalectvo.
     Hospodárstvo a služby
     Charakter hospodárstva a jeho vývoj, ťažba rúd, priemyselné odvetvia, poľnohospodárstvo, chov oviec, doprava, služby, cestovný ruch.

     Polárne oblasti
     Arktída, Antarktída. Poloha, prírodné pomery, hospodárske využitie.

     Oceány
     Rozloženie oceánov, Tichý oceán, Atlantický oceán, Severný ľadový oceán, Indický oceán, ekonomické využitie oceánov, komplexná charakteristika oceánov.

     6. Geografia Slovenskej republiky
     Poloha, prírodné pomery
     Matematickogeografická, fyzickogeografická, socioekonomická poloha Slovenska; povrchové celky, Karpaty, Panónska panva, horninové zloženie, zastúpenie nerastných surovín, tvorba reliéfu endogénnymi a exogénnymi procesmi, typy reliéfu, geomorfologické členenie, geomorfologické celky; klimatotvorné činitele, prúdenie vzduchových hmôt, polárny front, cyklóny, anticyklóny, stacionárne tlakové útvary, teplota vzduchu, zrážky, podnebné oblasti, počasie v miestnej krajine. Poloha Slovenska vzhľadom na hlavné európske rozvodie, prvky hydrografickej siete a ich lokalizácia podľa mapy (Dunaj, Malý Dunaj, Morava, Váh, Nitra, Žitava, Hron, Ipeľ, Rimava, Slaná,Hornád, Bodrog, Torysa, Laborec, Latorica, Ondava, Topľa, Cirocha, Hnilec, Poprad, Dunajec, Orava, Revúca, Turiec, Kysuca), povodia riek, režim odtoku riek, jazerá (plesá), umelé vodné nádrže (Vodná nádrž
     Gabčíkovo, Liptovská Mara, Oravská priehrada, Šírava, Ružín, Domaša), podzemné vody, minerálne a termálne vody; vznik a význam pôdy, rozšírenie pôdnych typov a druhov, horizontálna zonálnosť, výšková zonálnosť, pôdy v miestnej krajine, úrodnosť (bonita) pôd; fyzickogeografické pomery a vplyv človeka na rozmiestnenie rastlinstva a živočíšstva, rastlinné pásmo a výškové stupne rastlinstva, zalesnenosť územia, význam lesa, lužné lesy, živočíšne spoločenstvá,ochrana rastlinstva a živočíšstva, miestna krajina.
     Obyvateľstvo a sídla
     Vývoj osídlenia, počet obyvateľov, rast počtu obyvateľstva, štruktúra obyvateľstva podľa veku, zamestnanosti, národnosti, náboženstva, sídla, sídelná štruktúra, urbanizácia, sídla a ich lokalizácia (Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Martin, Prievidza, Piešťany, Poprad, Nové Zámky, Komárno, Bardejov, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen, Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Senica, Skalica).
     Hospodárstvo a služby
     Charakteristika hospodárstva a jeho vývoj, poľnohospodárska výroba a oblasti poľnohospodárskej výroby, priemyselná výroba a oblasti priemyselnej výroby, doprava, služby, zahraničný obchod, cestovný ruch, možnosti, rozvoja cestovného ruchu.

     7. Geoekológia a environmentalistika
     Krajina, krajinná štruktúra a priestorová organizácia
     Prostredie života na Zemi, geografia a životné prostredie, vznik a vývoj krajinného prostredia, vzťah človeka ku krajinnému prostrediu, životné prostredie, environmentalistika, ekológia, geoekológia, krajinná ekológia, krajinné prostredie fyzickogeografická štruktúra krajiny, krajinná sféra Zeme a jej zložky, ohraničenie krajinnej sféry v rámci planéty, prvotná a druhotná štruktúra krajiny, rozmery (dimenzie) krajinných jednotiek, krajinný potenciál, ekologická stabilita, ekologická únosnosť krajiny, diverzita krajiny, prírodné zdroje krajiny, stabilita krajinnej sféry Zeme.
     Kultúrna krajina
     Typy kultúrnej krajiny podľa stupňa premeny; formy využitia zeme, uzly, siete, povrchy, regióny kultúrnej krajiny, homogénne a nodálne; geotechnické systémy krajiny.
     Globálne environmentálne problémy.Zdroje znečistenia (prírodné, umelé), dôsledky znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, znehodnotenie rastlinstva a živočíšstva, úbytok surovinových zdrojov.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie