• Maturita z matematiky

    • ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY Z MATEMATIKY

     Trvanie skúšky: 20 minút
     Čas na prípravu: 20 minút

     Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

     Charakteristika úloh maturitných zadaní:
     Úloha č. 1 - Žiak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich príklady a kontrapríklady, sformuluje ich vlastnosti a súvislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma monológu).
     Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
     Úloha č. 3 - Úloha je zameraná na postup riešenia príslušnej úlohy s rôznymi alternatívami. Doplňujúce otázky budú zamerané na alternatívy pri iných číselných zadaniach.

     Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto: základy matematiky, funkcie, planimetria, stereometria, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Úlohy maturitných zadaní nemôžu byť z jedného tematického okruhu.

     Všeobecné pomôcky:
     Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky
     Kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

     Hodnotenie
     a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
     b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. 

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie