Navigácia

Maturita z matematiky

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY Z MATEMATIKY

Trvanie skúšky: 20 minút
Čas na prípravu: 20 minút

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní:
Úloha č. 1 - Žiak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich príklady a kontrapríklady, sformuluje ich vlastnosti a súvislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma monológu).
Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).
Úloha č. 3 - Úloha je zameraná na postup riešenia príslušnej úlohy s rôznymi alternatívami. Doplňujúce otázky budú zamerané na alternatívy pri iných číselných zadaniach.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto: základy matematiky, funkcie, planimetria, stereometria, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Úlohy maturitných zadaní nemôžu byť z jedného tematického okruhu.

Všeobecné pomôcky:
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky
Kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

Hodnotenie
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa