• Maturita z informatiky

    • smiley Základné informácie o maturite 2019:

     Charakteristika úloh maturitných zadaní
     ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

     Každé zadanie sa skladá z dvoch úloh:
     úloha č. 1 – riešenie algoritmického problému
     v konkrétnom programovacom jazyku

     úloha č. 2 – riešenie praktickej úlohy alebo opísanie témy
     a uvedenie príkladov

     Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní:
     úloha č. 1 – algoritmy a programovanie
     úloha č. 2 – informácie okolo nás, informačná spoločnosť, počítačové systémy, internet, aplikačný softvér.

     Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní informačno-komunikačných technológií a preverenie jeho schopnosti aplikovať získané teoretické poznatky v praxi. Riešenie maturitného zadania sa musí realizovať prostriedkami informačno-komunikačných technológií. Formulácia zadania bude obsahovať cieľ, ktorý má študent dosiahnuť, ale nie prostriedky, ktorými ho má dosiahnuť. Výber prostriedkov a ich zvládnutie v procese riešenia zadania je súčasťou hodnotenia žiaka.

     Hodnotenie
     a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
     b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 7 : 3
      
     Trvanie skúšky: 20 minút
     Čas na prípravu: 30 minút

     angel Stiahnite si stručný prehľad požiadaviek k úlohám č.2 jednotlivých maturitných zadaní: maturitné tézy

     angel Preštudujte si cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj