•  

   *    1857 - Podľa štatútu, ak by Spoločnosť účastinárov Čaplovičovej knižnice z nejakého dôvodu zanikla, jej "majetok mal slúžiť k založeniu reálky v Dolnom Kubíne". Uhorská vláda stupňovala všetkými prostriedkami maďarizačný tlak a znemožnila každý pokus o založenie slovenskej strednej školy.
   *    2. februára 1860 - Dolnokubínska evanjelická cirkev sa po svojom konvente obrátila s prosbou na uhorskú vládu, aby dovolila založiť? "v stredisku stolice, kde sa nachádza veľká Čaplovičova knižnica, 4-triednu vyššiu strednú školu". Neúspešne.


   *    1875 - Založila strednú školu a financovala ju. Učili dvaja profesori - Bayer a Klimo, vyučovacou rečou bola maďarčina. Po roku škola zanikla pre nedostatok finančných prostriedkov.


   *    1888 - Uhorské ministerstvo školstva povolilo v Dolnom Kubíne maďarskú obchodnú trojročnú školu. Škola mala dobrú povesť a vyhľadávali ju žiaci z celého Uhorska.


   *    marec 1919 - Povolené zriadenie gymnázia v Dolnom Kubíne. Zápis sa uskutočnil v júni a podľa jeho výsledkov bola otvorená I., II., V. trieda.


   *    19. marec 1919 - Slávnostné otvorenie gymnázia v meste.


   *    22. september 1919 - Začiatok riadneho vyučovania. Prijatých 69 žiakov učilo 8 profesorov predmety zemepis, prírodopis, matematiku, jazyk latinský, dejepis, jazyk slovenský, jazyk český, kreslenie, evanjelické, katolícke a židovské náboženstvo. Nepovinné predmety spev a jazyk nemecký.   *    8. november 1921 - úmrtie Pavla Országha Hviezdoslava. Žiaci defilovali pri rakve básnika a odprevadili ho na dolnokubínsky cintorín.


   *    22. augusta 1922 - Rozhodnutie ministerstva školstva, že gymnázium bude nižšie, štvortriedne, dokonca sa uvažovalo o jeho presťahovaní do Michaloviec. Obyvatelia mesta s okolitými obcami poslali vláde memorandum so žiadosťou o zachovanie Hviezdoslavovho gymnázia v Dolnom Kubíne a jeho rozšírenie na osemtriedne.


   *    18. októbra 1922 - Gymnázium privítalo vzácneho hosťa - Martina Kukučína, ktorý sa vrátil domov.
   *    1923 - Vykonané prvé maturitné skúšky.


   *    3. augusta 1923 - Dostali odpoveď s rozhodnutím, že v platnosti ostáva štvortriedne nižšie gymnázium.


   *    12. marca 1926 - Gymnázium opäť pocítilo reálnu hrozbu svojho zrušenia.


   *    1928 - Gymnaziálne protokoly sa prestali písať v českom jazyku a začali v slovenskom. Gymnázium získalo priestory po obchodnej škole, takže malo celé poschodie.


   *    28. mája 1931 - Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo vyslať deputáciu k prezidentovi. Pochodili, dostali prísľub ministra školstva Dr. Ivana Dérera, že v septembri 1931 bude otvorená piata trieda gymnázia a do roku 1934 bolo obnovené úplné gymnázium. Bolo potrebné zabezpečiť priestory pre ďalšie triedy. V priebehu roka sa magistrát rozhodol získať potrebný pozemok.


   *    jar 1932 - Začiatok výstavby gymnaziálnej budovy. Mesto bolo zadľžené pre množstvo stavebných prác (vodovod, kanalizácia, námestie, kasárne, elektrifikácia, nemocnica, atď.), preto sa výstavba budovy oddialila až do roku 1947. Nové učebne získalo gymnázium po presťahovaní riaditeľa do bytu po zosnulej pani Ilone Országhovej.


   *    1933/1934 - Žiaci vyšších tried založili samovzdelávací krúžok. Schádzali sa v sobotu, program vypľňali prednáškami, prednesmi poézie, hrou na klavír, besedami a čítaním.


   *    1935 - Krúžok si dal prímenie podľa Andreja Radlinského, bol členom Zväzu slovenského študentstva a Slovenskej matice.


   *    1936 - V budove zaviedli školský rozhlas na náklady rodičovského združenia.


   *    4. septembra - 4. októbra 1938 - Boli miestnosti gymnázia dané pre účely mobilizácie vojska.
   *    1939/1940 - Boli prepustení profesori českej národnosti.


   *    26. augusta 1939 - Nemecké vojsko zabralo školskú budovu pre nemocnicu a pracovnú kolónu. Vyučovanie sa znova začalo 13. septembra.


   *    marec 1940 - Mesto kúpilo pozemok na Kohútovom sade a prispelo na výstavbu gymnaziálnej budovy sumou 1.5 milióna Kčs. Inžinier Harminc vytvoril projekt školskej budovy. Stavať sa začalo až v roku 1947.


   *    1944/1945 - Niektorí študenti a profesori sa zúčastnili SNP, preto sa vyučovanie začalo až 10. októbra. 3. novembra bolo opäť prerušené, lebo budovu školy zabralo Nemecké vojsko pre nemocničné účely. Dňa 8. januára 1945 začalo striedavé vyučovanie vyšších i nižších tried mimo školských budov. 11. februára bolo znova prerušené. Polročné vysvedčenie dostali žiaci až 15. februára.


   *    1945/1946 - Školský rok začal podľa nových učebných osnov - pribudli nové predmety (obč. náuka, náuka o hospodárstve, náuka o domácnosti, umelecká výchova, ruský jazyk a deskriptívna geometria).


   *    11. novembra 1946 - Profesori i študenti odprevadili na poslednej ceste pána Jána Smetanayho, bývalého okresného náčelníka a veľkého priaznivca chudobného študentstva, ktorý daroval všetok svoj majetok v hodnote 800.000 Kčs pre internátne ciele tunajšieho študentstva.


   *    1947 - Začala výstavba gymnaziálnej budovy na Kohútovom sade. Brigádnicky pomáhali aj starší žiaci.


   *   18. júna 1950 - Bola odovzdaná do užívania a školský rok 1950/1951 začal v nových priestoroch.


   *   po roku 1948 - Študenti často zažili bytové prehliadky vo večerných hodinách, "Či nečítajú škodlivú literatúru alebo nemajú protištátne letáky". Podľa zásad o jednotnej škole hlavnou úlohou našej školy bolo "vychovať uvedomelých budovateľov socialistickej spoločnosti a bojovníkov za svetový mier". Platilo: SOVIETSKA ŠKOLA NÁŠ VZOR.


   *    1953 - Školský zákon zrušil gymnázium a zaviedol nový typ 11-ročnej strednej školy. Prvých 8 ročníkov tvorilo školu s povinnou školskou dochádzkou a tri vyššie výberovú strednú školu a nahrádzali predošlé gymnázium.


   *    1955 - Škola vzbudila pozornosť verejnosti premyslene uskutočňovanou pracovnou výchovou žiakov a jej výsledkami a pri 10. výročí oslobodenia ČSR bola odmenená cenou zboru povereníkov.


   *    1960 - Podľa školského zákona školu postihla ďalšia reorganizácia. Základná deväťročná škola a trojročná stredná škola pracovali pod spoločným riaditeľstvom, ale ZDŠ bola usmerňovaná odborom školstva ONV a stredná škola odborom školstva KNV. Odbor školstva v DK od roku 1965 vyvíjal sústavné úsilie o vysťahovanie strednej školy z priestorov budovy na Kohútovom sade.


   *   1967 - Ich zámer sa uskutočnil a stredná všeobecnevzdelávacia škola sa ocitla v takých zlých materiálnych podmienkach, že súčasníci označili školský rok 1967/1968 za najčiernejší v histórii gymnázia. V lete sa škola presťahovala do starej budovy na námestí a hneď sa začala rekonštrukcia finančným nákladom 3,7 mil. Kčs.


   *    1. septembra 1969 - Škola prešla na nový vyučovací systém. Podľa rozhodnutia ministerstva školstva SSR sa od 1.9. 1970 opäť zaviedlo štvorročné gymnázium.


   *    1978/1979 - Gymnázium zamerané len na prírodovednú vetvu. Začali sa vyučovať odborné predmety ako základy stavebníctva, základy elektrotechniky.


   *    1983 - Vláda ČSSR a ústredná rada odborov udelila kolektívu Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne čestné uznanie za dobré pracovné výsledky a riaditeľovi Jánovi Janovicovi titul Zaslúžilý učiteľ. Väčšina profesorov sú a boli absolventi nášho gymnázia.


   *    1986/1987 - Na škole sa začína vyučovať hutníctvo a informatika a výpočtová technika. Absolventi gymnázia mali veľmi dobré vedomosti.


   *    november 1989 - Škola si pripomenula 70. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zástupca ministerstva školstva a TV Dr. J. Hudec, že sa škola výchovno-vzdelávacími výsledkami radí medzi dobré gymnáziá na Slovensku. Novembrové udalosti 89 našli odozvu v dianí na škole. Aj vnútroškolská situácia bola mimoriadna - riaditeľ bol dlhodobo chorý a do toho prišli udalosti z Prahy a Bratislavy - výzva na generálny štrajk. V deň generálneho štrajku to v škole vrelo od rána. Bola zvolaná mimoriadna porada, na ktorej sa malo rozhodnúť, ako sa škola zachová. Presadila sa myšlienka priamej fyzickej účasti. Prevažná väčšina študentov sa zúčastnila spontánnej demonštrácie.


   *    december 1989 - Profesori Kramer a Markovič zvolali učiteľov z celej Oravy do budovy Gymnázia a tam založili Oravské učiteľské fórum, z ktorého vychádzali podnety na zmeny v školskom systéme, štruktúre a zameraní.


   *    január 1990 - Bolo zrušené vyučovanie stavebníctva a namiesto toho sa na žiadosť študentov učil rok a pol Španielsky jazyk. V tajných voľbách bol riaditeľom školy zvolený Fridrich Kramer.


   *    1993 - Na ministerstve školstva bol schválený projekt osemročného gymnázia zameraného na cudzie jazyky.


   *    21. september 1999 - Oslávilo Gymnázium P.O.Hviezdoslava 80. rokov od svojeho založenia.
   Zhrnutie

   Školu za 81 rokov existencie (1919-2000) opustilo 5243 maturantov.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík
  • Poznávací výlet - Spiš
  • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie