•  

   Od školského roka 2017/2018 sme otvorili na našej škole

   5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým

    

        5-ročné bilingválne štúdium je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia  8. alebo 9. ročník ZŠ. Druhým vyučovacím jazykom je anglický jazyk a ako cudzí jazyk si žiaci môžu vybrať nemecký, francúzsky alebo ruský jazyk.

        Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby dokázali komunikovať v ústnej i písomnej podobe v slovenskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi rôzneho profesionálneho zamerania s využitím nadobudnutých jazykových vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu a taktiež pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí s možnosťou širokého uplatnenia na trhu práce.

    

    

   Čo čaká uchádzačov o bilingválne štúdium na našej škole?


        Prvý ročník tohto štúdia je zameraný na intenzívnu prípravu v anglickom jazyku v rozsahu 16 hodín týždenne. Tento počet zahŕňa nasledovné predmety – anglický jazyk (10h.), ktorého cieľom je rozvoj všetkých jazykových zručností a cielené precvičovanie anglickej gramatiky a rozširovanie slovnej zásoby, anglický jazyk v komunikačnej praxi (2h.) zameraný na ústny prejav v súlade s konverzačnými okruhmi, britská a americká literatúra (2h.), reálie anglofónnych krajín (1h.) a tvorivé písanie v anglickom jazyku (1h.). Okrem toho sa v prvom ročníku vyučuje slovenský jazyk (3h.), druhý cudzí jazyk (3h.), matematika (2h.), etická/náboženská výchova (1h.), umenie a kultúra (2h.) a telesná a športová výchova (2h).

        V druhom ročníku sa redukuje počet hodín anglického jazyka na 4, pričom pribúdajú predmety vyučované v anglickom jazyku - matematika, informatika, dejepis, geografia a občianska náuka. Ostatné predmety (slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia, biológia, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova) sú vyučované v slovenskom jazyku. 

        V treťom ročníku okrem uvedených predmetov pribúda opäť predmet britská a americká literatúra a reálie anglofónnych krajín.

        V štvrtom ročníku sa štruktúra predmetov nemení, pričom žiaci majú možnosť zvoliť si profilujúce predmety v rozsahu 6 hodín a zároveň absolvujú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

        V piatom ročníku je opätovne posilnený anglický jazyk (10h.), pribúda predmet prekladateľstvo (3h.), čo zabezpečuje dostatočnú prípravu žiakov na zvládnutie náročnej maturity na úrovni C1. Okrem toho si žiaci volia profilujúce predmety v rozsahu 14 hodín s cieľom pripraviť sa na maturitnú skúšku.Všetky uvedené predmety budú vyučované kvalifikovanými vyučujúcimi, resp. lektorom.

    

        Popri štúdiu ponúkame našim bilingválnym študentov možnosť zapájať sa do jazykových olympiád a súťaží, školských podujatí zameraných na cudzie jazyky – Deň jazykov, návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku, príležitostné poznávacie zájazdy do Anglicka. Budeme ich podporovať v úsilí absolvovať študijný pobyt v zahraničí, napríklad v rámci grantového programu EÚ Erasmus +.

    

    

   Prípadné otázky zodpovieme na tel. č.: 043/5864785, skola@gympoh.edu.sk

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj